Název Autor Oddíl Sekce Podsekce ZJKF č., Strany
Magisterské diplomové práce, rigorózní a disertační práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, mediteránních studií, latinské medievistiky a neogrécistiky obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2017/2018 Valachovič, P., Koucká, I., Souček, J., Stančo, L., Erlebachová, J. zpráva Varia bez kategorie LXI/2 (2019), 117-129
Eva Kuťáková: Laudabile carmen. Část II. kapitoly z římské poetiky. Praha: Karolinum 2017. 172 s. Radová, I. recenze Literatura římská LXI/2 (2019), 131-133
Ota z Freisingu. Historie aneb O dvou obcích. Přeložili Pavel Černuška, Jana Malá a Jana Nechutová, předmluva Jana Nechutová a Martin Wihoda, red. Magdalena Moravová. Praha: Argo 2017. 460 s. Pacovský, K. recenze Literatura středověká LXI/2 (2019), 134-136
Podmínkově přípustkové věty v klasické řečtině (Xenofón) Muchnová, D. článek Lingvistika řecká LXI/2 (2019), 7-28
Adriána Koželová, Preklad kutúrnych referencií z antiky a kultúrna kompetencia prekladatela. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove 2017. 259 s. Černoch, R. recenze Problémy překladu - LXI/2 (2019), 137-140
Poznámky k latinským větám vedlejším I: Napětí mezi sémantikou spojek a větněčlenskou platností vět vedlejších Ctibor, M. článek Lingvistika latinská LXI/2 (2019), 29-42
Zpráva o činnosti Jednoty klasických filologů v roce 2018 Urbanová, D., Bažil, M. zpráva Klasická filologie spolky a sdružení LXI/2 (2019), 141-143
Kategorie stupňování u pozdnělatinských gramatiků Pultrová, L. článek Lingvistika latinská LXI/2 (2019), 43-64
Zpráva o hospodaření JKF v roce 2018 Vaníková, M. zpráva Klasická filologie spolky a sdružení LXI/2 (2019), 144-145
Recitator a lector v římské recitatio Wolf, E. článek Literatura římská LXI/2 (2019), 65-78
Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov v roku 2018 Lábaj, I. zpráva Klasická filologie spolky a sdružení LXI/2 (2019), 146-147
Bitva u Adrianopole 378 n. l. Mučka, A. článek Historie starověk - Řím LXI/2 (2019), 79-94
Současný stav výuky latiny v ČR Vaníková, M. didaktika Didaktika latina LXI/2 (2019), 97-108
Dvě výročí Jana Šprincla připomnělo vydání jeho latinského překladu Erbenovy Kytice Weissar, T. zpráva Klasická filologie osobnosti LXI/2 (2019), 111-114
Letní škola klasických studií 2018 Králová, M. zpráva Klasická filologie konference, událost LXI/2 (2019), 115-116
Ovidiův list Ariadna Théseovi (Her. 10) - rozbor potenciálně dramatických aspektů listu a umělecký překlad Šolcová, E. překlad Literatura římská LXI/1 (2019), 151-167
Jak sdělit kouzlo Ovidia? Svobodová, D. překlad Problémy překladu - LXI/1 (2019), 168-190
Ovidiovské výročí a čeští filologové Bažil, M. - Klasická filologie osobnosti LXI/1 (2019), 5-8
Ovidiovská poetika ve vergiliovském stylu: Ozvěny Ovidiových Proměn v pozdněantických mytologických centonech z Vergilia Okáčová, M. článek Literatura římská LXI/1 (2019), 11-26
Bríseovna, Héró a Radegunda - Ovidiovy Heroides ve merovejské Galii Engelbrechtová, J. článek Literatura středověká LXI/1 (2019), 27-45