Pokyny pro autory

Prosíme autory, aby své články zasílali redakci jako e-mailovou přílohu.

Formální úprava textu

 • text odstavců odsazovat pomocí tabelátoru (nikoli mezerníkem);
 • po čárce, tečce, dvojtečce a středníku dělat mezeru;
 • nepoužívat dělení slov; na konci řádků slova nerozdělovat;
 • používat přednostně kulaté závorky;
 • cizojazyčné i české citáty psát do uvozovek, ale ne kurzívou;
 • primární citace kurzívou bez uvozovek;
 • názvy knih kurzívou;
 • nerozdělovat poznámky a vlastní text článku do dvou souborů;
 • číslo poznámky (footnotes) indexovat bez závorky, např. ...3;
 • odstavce odsazovat tabelátorem (ne mezerníkem).

Článek

 • nadpis psát obyčejným písmem, pod nadpisem připojit jméno autora a v závorce místo jeho působiště;
 • každý článek na konci opatřit abstraktem v angličtině, vč. anglického názvu, a seznamem klíčových slov v češtině (resp. slovenštině) i angličtině; 
 • ke každému článku na konci připojit seznam citované literatury, dále afiliaci autora, kontaktní adresu a e-mail;
 • maximální rozsah 18 normostran, tj. cca 32 400 znaků (včetně poznámek, bibliografie, résumé a mezer). 

Recenze

 • název ve tvaru: 

Eva  Kuťáková - Václav Marek - Jana Zachová,  Moudrost věků. Lexikon latinských přísloví, citátů a rčení. Praha: Svoboda 1988. 660 s. 

 • jméno autora pod recenzí vpravo kurzívou a v závorce místo jeho působiště;
 • maximální rozsah 5 normostran, tj. cca 9 000 znaků (včetně poznámek a mezer).