Přednášková činnost v minulých letech

2015

Praha

listopad Mgr. Jan Odstrčilík, PhD. "Audi, kto quid ulterius dicit..." Makaronský překlad Husovy České nedělní postily v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně
říjen Mgr. Ján Bakyta, PhD. Malalas nebo Malalové? Autorství známé byzantské kroniky a její vztah k západu
květen doc. PhDr. Václav Marek, CSc. Cato Starší: od obrany Rhoďanů ke zničení Kartága
duben Mgr. Marcela Slavíková, PhD. Aristides Quintilianus a vývoj starořecké hudby
březen Franziska Schnoor, M.A. Scholarship, Daily Lecture and Language Teaching: Three Ninth Century Copies of the Tule of St. Benedict at the Monastery of St. Gall
únor Mgr. Robert Roreitner Alkmánovo "Partheneion" 1 PMG: paideia, choreia, pathémata ve Spartě na přelomu 7./6. stol. př. Kr.
leden Mgr. Petra Janouchová Hellénizace antické Thrákie: databáze řecky psaných nápisů a jejich využití

Brno

říjen Mgr. Ludmila Buzássyová, PhD. Klasifikácia hlások v antike
květen Mgr. Anna Pumprová, PhD.  Středověké písemnictví zbraslavského kláštera
duben prof. Lucia Athanassaki Talking thalassocracy in 5th century Athens: from Bacchylides 17 to Euripides' Troades
duben prof. Ewen Bowie Marcus Aurelius, poets and sophists: friends or foes? 
březen Justus Willberg Documents of greek and roman music - the ancient system of musical notation

2014

Praha

říjen Dirk Panhuis, PhD. The Communicative Perspective in the Sentence: Theory and Teaching
květen Dott. Giorgio Cadorini, PhD. Projekt Dictionnaire étymologique roman (DÉRom): lidová latina versus prarománština
duben Mgr. Jakub Čechvala, PhD. Problematika sboru v řecké tragédii a sborová perspektiva v Ífigenii v Tauridě
březen PhDr. Petr Kitzler, PhD. Athletae Christi: nejstarší latinská hagiografie
únor Mgr. Bořivoj Marek
Bc. Jan Morávek
Výuka latiny a řečtiny na Akademickém gymnáziu Štěpánská. Užití dramatických vsuvek ve výuce - beseda
leden Mgr. Matěj Novotný Udílení a odnímání poct v klasických Athénách

Brno

prosinec prof. Pierluigi CUZZOLIN Videor and the Notion of Evidentiality in Latin.
listopad prof. Dr. Christine RATKOWITSCH O vortex mundi, fames, insatiatus, habendi, gurges avaritiae. Das Waltharius-Epos zwischen Vergils Aeneis, altgermanischem Sagenstoff und christlicher Moral.
říjen PhDr. Petr KITZLER, Ph.D. Nejstarší latinská hagiografie ve vrstvách paměti.
říjen Dr. phil. Dirk Uwe HANSEN Antworten auf Sapho.
říjen doc. Lucie PULTROVÁ, Ph.D. K českému překladu gramatiky Dirka Panhuise.
květen PhDr. Alena HADRAVOVÁ, CSc. Antické texty o souhvězdích a jejich středověká recepce.
duben PhDr. Daniela URBANOVÁ, Ph.D. Nomen delatum Naeviae, specifické užití substantiva "nomen" v magickém kontextu.
duben Mgr. Erika JURÍKOVÁ, Ph.D. Magnum decus Hungariae. Životné osudy a peripetie uhorského vzdelanca Mateja Bela.
březen prof. Dr. Kurt SMOLAK Mirabilia lyrica: Extravagantes in der lateinischen Lyrik des Mittelalters.
únor prof. Dr. Hartmut WULFRAM Tödliche Lektüre, Urban Gardening, Virtuelle Bauten und Edle Wilde. Transformationen von Curtius Rufus´ Alexandergeschichte in der frühen Neuzeit.

2013

Praha

prosinec prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. Antická vila Hvězda v Praze. Symbol jednoty světa a lidstva
říjen doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. Metrum, verš a vývoj latinské časomíry
květen PhDr. Jan Souček, CSc. Medicína a etnografie - hippokratovský spis "O vzduchu, vodách a místech"
duben PhDr. Hana Šedinová, PhD. Vliv staroegyptské kultury na výklad živočichů v raněkřesťanském spise "Physilogus"
březen PhDr. Pavel Zavadil, PhD. Čeští Jezuité v Západních Indiích v zrcadle jejich korespondence
únor Václav Němec, PhD. Anonymní Komentář k Parmenidovi a jeho místo klasického v antickém platonismu
leden doc. Mgr. Lucie Pultrová, PhD. Připravovaný český překlad latinské gramatiky významného klasického filologa Dirka Panhuise - beseda

Brno

listopad dr. Magdalena WOLF, Ph.D. Mores, leges et ritus omnium gentium Joannis Bohemi i Cosmographia Sebastiani Munsteri. Cłowiek dzieło
listopad prof. Bernhard PALME Greek papyrology
květen prof. dr. Daniel ŠKOVIERA Miloslav Okál a slovenská neolatinistika
únor Mgr. Marek MEŠKO, M.A. Ph.D. Kontinuita a změna v čase krízy v Byzancii: „Hérakleios a Alexios I. Komnénos“ 

2012

Praha

listopad Mgr. Věra Klontza-Jaklová Priniatikos Pyrgos, 6 000 let osídlení, 100 let výzkumu
říjen PhDr. Stanislav Doležal, PhD. Nahlížet Jordanovi přes rameno. Jak vznikala jeho Getica a Romana
květen Mgr. Alena Sarkissian, PhD. Ať Múzy promluví: tři byzantská kvazidramata
duben prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. Právní režim kamenů v římském trestním právu
březen prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. Řecká kultura v lukášovských spisech Nového zákona
únor Mgr. Sylva Fischerová, PhD. Odysseus mnoha obratů: "Odysseia" jako seriálová novela, nebo Bildungsepos?
leden Mgr. Jakub Žytek, M.Phil.
PhDr. Lenka Dvořáková
Mgr. Eva Pálková
Současný stav výuky latiny na gymnáziích a perspektivy jejího zařazení do nabídky nepovinných předmětů v rámci státní části maturitní zkoušky - beseda

2011

Praha

listopad Mgr. Lucie Doležalová, PhD. Hra s Biblí ve středověku
říjen Mgr. Hana Šedinová, PhD. Národy středověké Asie jako lidská monstra ve vokabuláři zvaném "Lactifer"
květen doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Zapomenutá lituanistická disertace Karla Janáčka
duben Mgr. Iva Adámková, PhD. Opat Suger ze Saint-Denis (1081-1151): Mezi reformou liturgie a „gotickou“ architekturou
březen Dr. Cristian-Nicolae Gaşpar The Authorship of the "Vita S. Adalberti": Classical Marginalia to an Unnecessary Controversy
únor doc. PhDr. Jiří Musil, PhD. Egyptská Západní poušť v době římské
leden PhDr. Martin Svatoš, CSc. "Musae Benedictinae" Benediktinské gymnázium v Broumově a jeho latinské hry

2010

Praha

listopad doc. PhDr. Václav Marek, CSc. Řím a Parthie v Augustově době
říjen Dr. Pavel Blažek Ženy Saracénů: středověké diskuse o polygamii
květen Mgr. Lucie Pultrová, PhD. Metody latinské slovotvorby
duben prof. Oswyn Murray Peace and Liberty: the 1940 Lectures of Arnaldo Momigliano
březen Dr. Johanna Cornelia Linde Die lateinischen Kommentare des 12. Jahrhunderts zu den Klageliedern Jeremias
únor doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. Mýtus o velké Panonii
leden Mgr. Ivona Cindlerová
Mgr. Miroslava Pavlínková
Současný stav a perspektivy výuky latiny na gymnáziích v Ostravě a okolí - beseda

2009

Praha

listopad Mgr. Barbora Krylová, PhD. Kde byla bitva v Teutoburském lese?
říjen Dr. Aidan Conti The Abuse of the Medieval Schribes – Competing Taxonomies and Models of the Copying Process
květen Mgr. Barbora Krylová, PhD. „Versus fescennini“ a latinská komedie. „Kreativní nezdvořilost“ v antickém Římě
duben Mgr. Ivan Prchlík Pohané v christianisovaném římském imperiu
březen PhDr. Tomáš Alušík, PhD. Nové archeologické výzkumy na východní Krétě
únor Mgr. Martin Bažil, PhD. Julie Nováková a její básnické překlady (ke 100. výročí narození)
leden Mgr. Jan Kopecký
Mgr. Marcela Slavíková
Mgr. Markéta Kvičerová
Latina na církevních gymnáziích v Praze - beseda

2008

Praha

listopad PhDr. Jiří Pavlík, PhD. Pokušení selekce v "De copositione verborum" Dionýsia z Halikarnássu
říjen prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc.
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
140. výročí Jednoty českých filologů - historie a současnost JKF
květen Mgr. Josef Förster, PhD. Cestopisné dílo františkářského misionáře Remedia Prutkého "Itinerarium"
duben PhDr. Daniela Urbanová, PhD. "O furum optime balneariorum", aneb latinské proklínací tabulky z Británie
březen Dr. Lenka Jiroušková "Visio Pauli": pozdněantické opus apertum a jeho cesty latinským a českým středověkem
únor PhDr. Lubor Kysučan, PhD. Ekologické problémy klasického starověku
leden Jiří Čepelák Netradiční metody ve výuce klasických jazyků - beseda

2007

Praha

listopad PhDr. Jana Kepartová, CSc. Antické nápisy v Čechách, jejich sbírání a kopírování
květen prof. PhDr. Daniel Škoviera, CSc. Purkircherova dvojí parafráze 79. žalmu z roku 1566
duben Mgr. Marie Malá, PhD. Aisópos a filozofové. Ironie v díle Vita Aesopi
březen doc. PhDr. Václav Marek, CSc. Cicero a Caesar v roce 46 př. n. l.
únor Mgr. Hana Šedinová, PhD. Mořská monstra ve Slovníku středověké latiny
leden Mgr. Ing. Richard Mašek
Mgr. Martin Doležel
Mgr. Marie Franclová
Příprava Školního vzdělávacího programu na gymnáziích s rozšířenou výukou latiny –beseda

2006

Praha

listopad prof. PhDr. Jan Burian, CSc. Sulla a krize římské republiky
říjen Mgr. Kateřina Bobková, PhD. Jezuitské školství 18. století pohledem klasické filologie
červen Mgr. Martin Bažil, PhD. Jak číst „ostudu literatury“? – nový pohled na pozdněantické centones
duben doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. Antické gemmy a jejich využití ve středověku
březen doc. PhDr. Milan Mráz, CSc. Aristotelovy názory o demokracii
únor Mgr. Štěpánka Brožová
PhDr. Barbara Pokorná, PhD.
PhDr. Olga Hrubá
PhDr. Karel Mareš
Nové možnosti výuky latiny na našich školách - beseda
leden PhDr. Jana Kepartová, CSc. Habent sua fata tituli – prolegomena

2005

Praha

říjen Dr. Elisabeth Klecker Przemysl Ottokar II. als epischer Held
říjen PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. Problémy státního rozpočtu a daní v pozdní antice
květen Mgr. Magdalena Moravová, Ph.D. Císařský kult v římské Dákii
duben Prof. PhDr. Antonín Bartoněk, CSc. Mykénská řečtina po padesáti letech od rozluštění lineárního písma B
březen PhDr. Jiří Musil, Ph.D. Egyptská oáza El-Hayez v době římské
únor PhDr. Zuzana Silagiová Slovník středověké latiny v českých zemích – prameny, zpracování, využití v praxi
leden Mgr. Jaroslav Lorman Zkušenosti s výukou latiny na gymnáziu v Sasku

2004

Praha

listopad Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. Renesanční vila jako politický manifest
říjen PhDr. Stanislav Doležal, PhD. Role Gótů v římsko-germánských interakcích v pozdní antice
květen Mgr. Jana Maříková Příběh Pražského hradu - aktivity Archeologického ústavu na Pražském hradě
duben Prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. Nejmilostivější pane sultáne, nemohl bych si od Vás odnést nějakou starou řeckou knihu?
březen Ing. Aleš Havlíček, PhD. Dialogická stránka Platónova díla
únor PhDr. Tomáš Alušík Fortifikace na mínojské Krétě aneb "Pax minoica"?
leden Mgr. Štěpánka Brožová Perspektiva výuky latiny na gymnáziích - beseda

2003

Praha

listopad Mgr. Sylva Fischerová, PhD. Mohou Múzy lhát?
říjen doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. Prosimetrum v antické literatuře
duben Mgr. Lucie Pultrová, PhD. Sto padesát let stará otázka latinského hláskosloví - místo přízvuku v archaické latině
březen prof. JUDr. Michal Skřejpek, CSc. Římské právo - mýty a pověry
únor Mgr. Ladislav Stančo Helénismus ve Střední Asii
leden   Výuka klasických jazyků na univerzitách v České republice - beseda

2002

Praha

listopad doc. PhDr. Dušan Machovec, CSc. Problematika bytí v rané řecké filosofii
říjen Mgr. Filip Karfík, PhD.
Mgr. Zbyněk Šír, PhD.
Řecké matematické texty – projekt antologie
květen PhDr. Jan Janoušek Tanec jako součást antických mystérií
duben prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Bejrút – devatero měst
březen PhDr. Milan Mráz, CSc. Subjektivní stránka poznání v Aristotelově filosofii
leden učitelé z Biskupského
gymnázia a Jihočeské univerzity
Jak se daří latině v Českých Budějovicích - beseda

2001

Praha

listopad prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. Hermeneutická teorie Pavla z Tarsu na základě 1K 14,23-25
říjen prof. PhDr. Radislav Hošek, CSc. Česká věda v Bulharsku
květen Mgr. Barbora Krylová, PhD. Thesaurus linguae Latinae od A do P aneb Jak vzniká nejpodrobnější slovník starověké latiny
duben prof. Dr. Růžena Dostálová, CSc. Překlad v řecko-římské antice
březen PhDr. Marie Dufková, CSc. Čeští archeologové v Černomoří
únor Mgr. Petr Potůček Co je rétorika? (Současný pohled na klíčové aspekty historické diskuse o podstatě a hodnotě rétoriky)
leden Mgr. Eva Pálková
Mgr. Jitka Emingrová
Mgr. Libuše Řezníčková
Mgr. Jaroslav Lorman
Výuka latiny na gymnáziích v menších městech - beseda

1998

Praha

listopad doc. JUDr. Michal Skřejpek, CSc. Odraz náboženství v římském trestním právu
říjen doc. PhDr. Dušan Machovec, CSc. Aristotelova kosmologie
květen doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Mgr. Jiří Musil
Římský šperk a zbraně severně od Dunaje
duben doc. PhDr. Eva Stehlíková, CSc. Teatralizace podívané v pozdním Římě
březen prof. PhDr. Karel Berka, DrSc. K problémům Aristotelovy logiky
únor prof. PhDr. Jiří Frel, CSc. Portréty slavných Řeků
leden Mgr. Jiří Pech Nová učebnice latiny pro gymnázia - beseda

1996

Praha

listopad Mgr. Jiří Musil Výsledky české expedice při výzkumu starověkého Bejrútu
říjen doc. PhDr. Dušan Machovec, CSc. Znovu k Aristotelově teorii tří jsoucností (K problematice poměru Platóna a Aristotela)
květen Mgr. Filip Karfík To ef émin mezi Aristotelem a stoiky
duben PhDr. Dagmar Muchnová Výuka řečtiny na ženevské universitě
březen Ing. Vladimír Slunečko Etnická a jazyková situace předřímské Hispánie
únor prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. Rétorika v minulosti a v přítomnosti - konec konfliktu rétoriky s filosofií
leden prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
PhDr. Tomáš Měšťánek
Mgr. Kamila Novotná
Mgr. Z. Dobčická
Projekt klasického gymnázia v Brně - beseda