Stanovy JKF

Jednota klasických filologů je dobrovolná organizace pokračující v činnosti bývalé Jednoty českých filologů, která byla založena v roce 1868 a jako Jednota klasických filologů byla přidružena k ČSAV v roce 1956.
Působí jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky.

Čl. I
Název a sídlo

Jednota klasických filologů (dále jen „JKF“ nebo „spolek“) má své sídlo v Praze, na adrese Celetná 20, Praha 1.

Čl. II
Účel spolku


Účelem JKF je:
a) podporovat rozvoj klasických studií podněcováním vědecké, vědecko-pedagogické a vědecko-populární práce a šíření nových poznatků do praxe ve spolupráci s pracovišti zabývajícími se klasickými studii;
b) organizovat, prohlubovat a koordinovat spolupráci členů JKF působících ve vědě, na školách a v jiných institucích;
c) podílet se na mezinárodní spolupráci v oboru klasických studií a podporovat své členy v účasti na ní;
d) pomáhat členům při jejich práci a zvyšování odborné úrovně se zvláštním zřetelem na členy, kteří v oboru začínají pracovat;
e) podporovat výuku klasických jazyků na školách středního a vyššího stupně.

Čl. III
Hlavní činnost spolku


Činnost JKF směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu svých členů. Tento účel je naplňován zejména tím, že:
a) pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuze, kurzy, exkurze apod.;
b) vyjadřuje se k vědecké, publikační a ediční činnosti v oboru klasických studií;
c) vydává odborné publikace a informace pro své členy;
d) může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky.

Čl. IV
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která v oboru klasických studií aktivně pracuje, studuje jej nebo se o něj zajímá.
2. Členství může být řádné nebo čestné.
3. O přijetí nového řádného člena rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky. Řádné členství ve spolku vzniká zaplacením prvního členského příspěvku.
4. Návrh na udělení čestného členství může podat výboru kterýkoli řádný člen JKF. Čestné členství uděluje výbor.
5. Člen spolku má právo:
a) být informován o akcích pořádaných JKF a účastnit se jich;
b) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;
c) volit a být volen do orgánů JKF;
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;
e) přednostně získávat časopisy a publikace vydané JKF.

6. Člen spolku má povinnost:
a) zachovávat ustanovení Stanov JKF a podílet se na její činnosti;
b) řídit se usneseními členské schůze a výboru;
c) odpovědně plnit přijaté funkce;
d) platit členské příspěvky v souladu s ustanovením členské schůze;
e) dbát na dobré jméno JKF a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s jejími zájmy;
f) zachovávat etiku vědecké práce.

7. Členství ve spolku zaniká:
a) písemným prohlášením člena, že z JKF vystupuje;
b) nezaplacením členských příspěvků po dvou upomínkách;
c) úmrtím člena;
d) zánikem spolku;
e) vyloučením člena z vážných důvodů, zejména jedná-li v hlubokém rozporu s povinnostmi člena.
8. Zápis a výmazy v seznamu členů spolku provádí hospodář při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Čl. V
Orgány spolku


oddíl 1
Členská schůze


1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny;
b) volí předsedu a členy výboru a odvolává je;
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku, rozpočet a výsledek hospodaření za předcházející rok;
d) stanoví výši členských příspěvků;
e) rozhoduje o zániku spolku;
f) rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

2. Řádná členská schůze je svolávána předsedou jednou ročně.

3. Předseda může svolat mimořádnou členskou schůzi. Předseda je rovněž povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.

4. Předseda oznámí termín konání členské schůze členům JKF písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, a to nejpozději 15 dní před jejím konáním, spolu s programem zasedání.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň čtvrtina členů. Nesejde-li se alespoň čtvrtina členů ke členské schůzi ve stanovené době, koná se členská schůze o půl hodiny později a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Změna stanov JKF a volba nového výboru spolku vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.

oddíl 2
Výbor

1. Výkonným orgánem spolku je výbor.
2. Výbor se skládá z 8 členů - z předsedy, 2 místopředsedů, tajemníka, hospodáře a 3 členů výboru.
3. Výbor je volen členskou schůzí na dobu 5 let souhlasem dvou třetin přítomných členů. Výbor spolku se funkce ujímá dne následujícího po dni volby.
4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Vždy musí být přítomen předseda nebo místopředseda. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
5. Výbor jedná za JKF ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímá zaměstnance spolku, ukončuje jejich pracovní poměr, a rozhoduje o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
6. Výbor zejména:
a) svolává členskou schůzi;
b) plní usnesení členské schůze;
c) vede evidenci členů spolku;
d) rozhoduje o přijetí nových členů;
e) vytváří finanční plán i plán činnosti na následující rok a předkládá je členské schůzi;
f) hospodaří s hmotnými prostředky JKF a zprávu o výsledcích hospodaření předkládá ke schválení členské schůzi;
g) zastupuje JKF v jednání na veřejnosti;
h) před koncem volebního období zabezpečuje přípravu kandidátních listin pro volbu nového výboru;
i) zřizuje pracovní komise pověřené plněním konkrétních úkolu a kontroluje jejich činnost.

oddíl 3
Statutární orgán


1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej předseda, tajemník a hospodář. Každý z nich je oprávněn jednat samostatně.

Čl. VI
Publikační činnost


1. JKF vydává časopis Auriga - Zprávy Jednoty klasických filologů.
2. Činnost periodika řídí vedoucí redaktor, jehož jmenuje a odvolává výbor. Na návrh hlavního redaktora jmenuje výbor redakční radu s přihlédnutím k zastoupení všech oborů pokrývaných časopisem. Vedoucí redaktor je zodpovědný za kvalitu periodika výboru JKF, a je proto zván na jeho schůze.

Čl. VII
Hospodářské zajištění činnosti JKF


K hospodářskému zajištění činnosti JKF slouží tyto prostředky:
a) členské příspěvky;
b) prostředky poskytované AV ČR, popř. jinými institucemi;
c) příjmy z prodeje periodik a publikací;
d) převzatý majetek;
e) dary a dědictví.

Čl. VIII
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku


V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Účinnost od: 1. 4. 2015.
V Praze dne 19. 3. 2015

Zapsal: Martin Bažil

Ověřila: Martina Vaníková