Zářijová přednáška

 

 thumbnail Heimeric de Campo 1

   JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

 The Millelogicon of Heymericus de Campo
(1395-1460) and the Debate over Radical Religious Communities in the 15th Century,

 

  kterou přednese

    Luciano Micali, Ph.D.

      (Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute for Greek and Latin Studies)

    Přednáška se koná ve čtvrtek 30. září 2021 v 18:00 hodin

         přes platformu ZOOM.    

         

 

 ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/7954249816?pwd=OTY3SldFa3BFQVRIYTZGNTJXeWMvQT09

 Abstarkt: 

Towards the end of his career, when he is a professor of theology at the University of Leuven, Heymericus de Campo (1395-1460) writes the Millelogicon, a determinatio about two books (now lost) circulating within the community of the Beghards and containing some heretical doctrines. In this work, Heymericus analyses some articuli extracted from the two books that are the object of his theological judgement and this gives to the author the opportunity to provide a very long and indepth reflection on some relevant doctrinal and mystical problems, always using the style and the methods that are typical of the medieval scholastic production. In my talk I will present the Millelogicon in its motivations, contents, style, sources and relevance for the study of Heymericus de Campo. This will also be the occasion to refer about my work for the critical edition of this text.

 >>> archiv pozvánek

 

 

 

 

Říjnová přednáška

 

 Obrázek Daneš   JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

 Tragédie a válka,

 

  kterou přednese

    doc. Jaroslav Daneš, Ph.D.

      (Katedra filozofie a společenských věd, FF, Univerzita Hradec Králové)

 

    Přednáška se koná v úterý 26. října 2021 v 18:00 hodin

                                                              v místnosti C 147 (Ústav řeckých latinských studií, Celetná 20, Praha 1).    

         

 

Přednáška je zaměřena na dva tematické okruhy:
1. Jaké jsou příčiny války v tragédii? Na základě čeho se ti, kdo stojí v čele obce, rozhodují, když jdou do války? Jak je hodnoceno jejich počínání?
2. Proč a jak epická poezie a tragédie nalezly uplatnění při terapii současných válečných veteránů?

 

 

 >>> archiv pozvánek

 

 

 

 

Listopadová přednáška

 

 

stupně

 

 JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

 

  Stupňování latinských adjektiv,

 

  kterou přednese

    doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

      (Ústav řeckých a latinských studií FF UK)

 

    Přednáška se koná ve čtvrtek 25. listopadu 2021 v 18:00 hodin

         přes platformu ZOOM.    

         

 

 

 

ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/96104435129

Anotace: 

Přednáška se zaměří na jednu ze základních gramatických kategorií, která byla v latinské lingvistice dlouho opomíjena. Která latinská adjektiva lze stupňovat a která ne? Získat odpověď na tuto otázku – vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici latinské rodilé mluvčí, a také vzhledem k velikosti a struktuře korpusu latinských textů – vůbec není jednoduché.

 

 

 >>> archiv pozvánek

 

 

 

 

Lednová přednáška

 

 

 

 

bořek JKF a ÚŘLS srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

 

  Proč se na střední škole zabývat římskou literaturou?,

   kterou přednese

    PhDr. Bořivoj Marek, Ph.D.

      (Ústav řeckých a latinských studií FF UK)

 

    Přednáška se koná ve čtvrtek 27. ledna 2022 v 18:00 hodin

         přes platformu ZOOM.    

         

 

 ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/98519190599

 

Anotace: 

Předmět latinský jazyk se nejčastěji pojímá jako výuka jazyka. Tomu odpovídají i užívané učebnice. Texty v nich bývají z počátku uměle vytvořené (didaktizované) a zpravidla teprve ke konci celého kurzu se žáci setkávají s úryvky z konkrétních římských autorů. Díky těmto textům se mohou poučit o starověkých dějinách a získat určité poznatky i z oblasti politologie, práva, filosofie, mytologie atd. Cvičné věty sloužící k demonstraci jednotlivých gramatických jevů jsou v učebnicích obyčejně dále doplněny o odkazy na reálie antického světa a výklady týkající se obecně řecké a římské kultury. Všechny složky výuky spojené s poznáváním světa starověkého Říma tedy bývají vcelku vyváženě zastoupeny. Kromě literatury. Literatuře a její teorii, s výjimkou příležitostných literárně-historických zmínek o některých autorech, se ve většině případů věnuje zdaleka nejmenší prostor. Příspěvek se proto v první řadě pokusí představit některé zásadní důvody, proč se římskou literaturou vůbec zabývat (např. propojení dnešního světa a antiky; první evropská „odvozená“ literatura; formativní a psychagogická funkce; výchova k tvořivému pochopení jazykového projevu a vysoká stylistická hodnota kanonických děl ad.). Dalším krokem bude pokus o odpověď na otázku, zda a jak může římská literatura pomoci naplňovat průřezová témata stanovená RVP pro gymnázia.

 

 

 

 >>> archiv pozvánek