AVRIGA - ZJKF XLIX (2007)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Humanitas optima est certatio. 

Publilius Syrus, Myšlenky H23 

Články - Commentationes

Kyriaki CHÁBOVÁ - Ztráta infinitivu a vývoj perifrastického futura v pozdněbyzantském a raněnovořeckém období (The Loss of the Greek Infinitive and the Development of the Future Formations in the Late Medieval and Early Modern Periods)

Lucie PULTROVÁLaryngální teorie a vývoj laryngál v latině a řečtině (The Laryngeal Theory and the Laryngeal Development in Latin and Greek)

Jan JANDA - Přínos Karla Janáčka k poznávání spisů Sexta Empirika (Karel Janáčeks Beitrag zur Erforschung der Schriften von Sextus Empiricus) 

Živá antika - Pro antiquitate viva

Růžena DOSTÁLOVÁ - Marathón (Obrazy antické z r. 490 před Kr.) 

Rozloučení - In memoriam

In memoriam prof. Jána Horeckého (8. 1. 1920 - 11.8. 2006) (Daniel ŠKOVIERA) 

Zprávy - Miscellanea

Významné životní jubileum profesorky PhDr. Heleny Kurzové, DrSc. (Dagmar MUCHNOVÁ)

Eva Kuťáková jubilující (Bohumila MOUCHOVÁ)

K životnímu jubileu prof. Jany Nechutové (Jan KALIVODA)

K osmdesátinám profesora PhDr. Antonína Bartoňka, DrSc. (Kateřina POŘÍZKOVÁ)

K významnému životmmu jubileu PhDr. Jana Jandy, CSc. (Milan MRÁZ)

XIV. letní škola klasických studií (1.-4. července 2006, Brno) (Markéta KULHÁNKOVÁ)

Seminarium Latinitatis vivae diebus 31.7.- 6. 8. 2006 Pragae habitum (Jiří ČEPELÁK)

Seminář pro učitele latiny v severní Itálii (COLLOQUI / COLLOQUI - quod tu in docendo potes..., San Felice del Benaco 8.-10. září 2006) (Jiří ČEPELÁK)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, latinské medievistiky, neolatinistiky, novořečtiny a filozofie obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2005/2006 (Jan SOUČEK a kol.) 

Antika bit po bitu - Vestigia digitorum

Antický starověk na internetu: antika.avonet.cz (Jan SOUČEK) 

Recenze - Censurae librorum

Dagmar Muchnová, Syntax klasické řečtiny: 1. vedlejší věty. Praha 2004 (Jana GRUSKOVÁ)

Erika Brodňanská, Archaia Helléniké glóssa. Prešov 2005 (Daniel ŠKOVIERA)

Priekopnícky lexikografický čin: Ján Zozufak, Malý grécko-slovenský slovník. Prešov 2003 (Erika BRODŇANSKÁ)

Objevná studie nadějné badatelky: Lucie Pultrová, The Vocalism of Latin Medial Syllables. Praha 2006 (Lubor KYSUČAN)

Nad novou polskou učebnicí latiny: Stanislaw Wilczyňski - Ewa Pobiedziňska - Anna Jaworska, Porta Latina. Warszawa 2005 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Jiřina Hůrková, Antická jména. Jak je číst a skloňovat. Praha 2005 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Palaifatos, O neuvěřitelných příbězích. Praha 2005 (Jan BURIAN)

Theodórétos z Kyrru, Historia religiosa: bohumilá historie mnichů syrských. Praha 2005 (Jiří VOGEL)

Dionysios Areopagita, Listy. O mystické theologii. Praha 2005 (Jaroslav RYTÍŘ)

Svatý Augustin, Katechetické spisy. Praha 2005 (Jan BURIAN)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae VI-VIl. Praha 2004 (Markéta KORONTHÁLYOVÁ)

Bořivoj Borecký - Růžena Dostálová a kol., Slovník řeckých spisovatelů. Praha 2006 (Kyriaki CHÁBOVÁ)

Jiří Šubrt, Římská literatura. Praha 2005 (Martin BAŽIL)

Slovník latinských spisovatelů. Praha 2004 (Jan KALIVODA)

Josef Čermák - Kristina Čermáková, Slovník latinských citátů. 4 328 citátů s českým překladem a výkladem. Praha 2005 (Klára HAVLÁSKOVÁ)

První česká encyklopedie antického divadla: Eva Stehlíková, Antické divadlo. Praha 2005 (Daniela ČADKOVÁ)

Divadlo jako svět a svět jako divadlo: Eva Stehlíková, Divadlo za časů Nerona a Seneky. Praha 2005 (Alena SARKISSIAN)

Jean-Piene Vernant (ed.). Řecký člověk a jeho svět. Praha 2005 (Ivana KOUCKÁ)

Uwe Walter, Memoria und res publica. Zur Geschichtskultur im republikanischen Rom. Frankfurt am Main 2004 (Václav MAREK)

Manfred Clauss, Konstantin Veliký. Praha 2005 (Ivan PRCHLÍK)

Giovanni Reale, Platón: Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk. Praha 2005 (Petra JURÁSKOVÁ)

Letizia Lanza, Le donne e Pantico. České Budějovice - Venezia 2006 (Jan BURIAN)

Druhý díl Stěhování národů nezklamal očekávání: Jarmila Bednaříková - Aleš Homola - Zdeněk Měřínský, Stěhování národů a východ Evropy. Praha 2006 (Lubor KYSUČAN)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF

AVRIGA - ZJKF XLV (2003)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Erika BRODŇANSKÁ - Členenie daktylského hexametra v poezii Gregora z Nazianzu (Gliederung des daktylischen Hexameters in der Poesie Gregors von Nazianz)

Drahomíra TESAŘOVÁ - Sloveso habere a jeho perifrastické užití ve vulgární a pozdní latině. Příspěvek k analytičnosti pozdní latiny (Das Verb habere und seine periphrastische Verwendung im Vulgärlatein und Spätlatein. Ein Beitrag zur analytischen Ausdrucksweise im Spätlatein)

Vladimir SLUNEČKO - Etruskě číslovky - status quaestionis (Die etruskischen Zahlwörter - status quaestionis)

Josef ČEŠKA - Konfrontace minulosti a přítomnosti v pozdněřímském dějepisectví: IV. Ammianus Marcellinus (De praeteritis et praesentibus apud rerum scriptores Romanos aevo antiquo exeunte comparatis: IV. Ammianus Marcellinus)

Překlady - Translationes

Dana SVOBODOVÁ - Český "hexametr" aneb Pokus o nemožné

Zprávy - Miscellanea

K životnímu jubileu profesorky Bohumily Mouchové (Dagmar MUCHNOVÁ)

Profesor Pavel Oliva octogenarius (Ivana KOUCKÁ)

Profesor Július Špaňár 85-ročný (Daniel ŠKOVIERA)

Konfrontace minulosti a pntomnosti - Union Latine, Unione Latina (Bohumila MOUCHOVÁ)

Trilogie Oresteia v Národním divadle v Praze (Kateřina KVIZOVÁ)

Řecká klasika - idea nebo skutečnost (Iva ONDŘEJOVÁ)

Současné archeologické bádání v Pompejích (Pavel TITZ)

Stručná historie zkoumání gótských dějin (Stanislav DOLEŽAL)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie a starověkých dějin obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2001/2002 (Jan SOUČEK a kol.)

Rozloučení - In memoriam

Za docentem Stanislavem Sedláčkem (Karla VYMĚTALOVÁ)

Recenze - Censurae librorum

Josef Bartoň, Uvedení do novozákonní řečtiny. Praha 2001 - Veronika Černušková, Novozákonní řečtina. Olomouc 2002 (Milena PŘECECHTĚLOVÁ)

Peter Caban, Lingua Latina in millenio tertio. Latinský jazyk v treťom tisícročí. Bratislava 2002 (Erika JUŘÍKOVÁ)

Alexandra Dekanová, Latinský jazyk - Emanuel Jirkal, Slovník. Latinský jazyk (Příloha). Nitra 2002 (Nicol SIPEKIOVÁ)

Soňa Strakošová, Jazyk latinský. Ostrava 2001 (Štěpánka BROŽOVÁ)

Martin Vejražka - Dana Svobodová, Terminologiae medicae lANUA. Praha 2002 (Klára HUŠKOVÁ)

Jana Pečírková a kol. Dějepis 6. Pravěk a starověk. Praha 2001 (Ivana KOUCKÁ)

Elena Urbancová, Ctnost’v tóge. Pojem ‘virtus’ vo filozofii M. Tullia Cicerona. Prešov 2002 (Katarina ŠOTKOVSKÁ)

Helena Panczová, Vplyv Biblie na křesťanská latinčinu. Grécizmy a hebrejizmy pri používaní předložky 'in'. Trnava 2002 (Daniel ŠKOVIERA)

Filón Alexandrijský, O stvoření světa - O gigantech - O neměnnosti boží. Přeložil, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Miroslav Šedina. Praha 2001 (Jan JANDA)

Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům. Úvod, překlad a poznámky Matyáš Havrda. Praha 2001 (Tereza VOHRYZKOVÁ)

Sv. Bazil Veliký, Listy 11 (r. 375-378). Hexaémeron. Přeložil, úvodnú štúdiu napísal a vysvětlivky spracoval Daniel Škoviera. Prešov 2002 (Jan BURIAN)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVIII — Etymologie XVIII. Překlad a poznámky Daniel Korte. Předmluva Eva Stehlíková a Jan Souček. Praha 2002 (Václav MAREK)

Stephanie Quinn (ed.). Why Virgil? A Collection of Interpretations. Wauconda (Illinois) 2000 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Pavel Oliva, Svět helěnismu. Praha 2001 (Jan SOUČEK)

Igor Lisový, Ora deserta et inhospita. Lidé a náboženství severozápadního Černomoří v době před římskou okupací (6.-1. století př. Kr.). České Budějovice 2001 (Jan BURIAN)

Manfred Fuhrmann, Seneca a císař Nero. Biografie. Praha 2002 (Jana KEPARTOVÁ)

Vladimír Liška, Po stopách římských tyranů. Olomouc 2001 (Jan BURIAN)

Michael Grant, Římští císařové. Praha 2002 (Magdalena MORAVOVÁ-BARBU)

Karl Leo Noetliches, Die Juden im christlichen Imperium Romanum (4.-6. Jahrhundert). Berlin 2001 (Jan BURIAN)

Christian Rätsch, Léčivé rostliny antiky. Praha 2001 (Zuzana SILAGIOVÁ)

Křišťan z Prachatic, Stavba a užití astrolábu. K vydání společně připravili, přeložili, poznámkami, dodatky a obrázky opatřili a úvodní studii sepsali Alena Hadravová a Petr Hadrava. Praha 2001 (Petr JUŘINA)

J. Manuel Schulte, Speculum regis. Studien zur Eürstenspiegel-Literatur der griechisch-römischen Antike. Münster - Hamburg - London 2001 (Jan BURIAN)

Zuzana Kákošová, Kapitoly zo slovenskej literatury: 9.-18. storočie. Typológia a poetika stredovekej, renesančnej a barokovej literatury. Bratislava 2001 (Daniel ŠKOVIERA)

Igor Lisový, Ščedraja palitra gelikonskich muz. Očerki ob issledovanii drevněgrečeskoj istorii i kultury v Čechoslováku (1945-1990 gg.). Afiny 2000 (Václav MAREK)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF

AVRIGA - ZJKF XLVI (2004)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Vladimír SLUNEČKO - Etruské číslovky - status quaestionis [continuatio] (Die etruskischen Zahlwörter - status quaestionis [continuatio]) 

Erika BRODŇANSKÁ - Hiát v daktylských hexametroch Gregora Nazianzského (Der Hiat in daktylischen Hexametern in der Poesie Gregors von Nazianz)

Ivana KOUCKÁ - Aristotelská 'Athénská ústava' a česká věda o ní v letech 1887-1906 (Aristotle’s 'Athenian Constitution' and Czech science dealing with it in 1887-1906)

Živá antika - Pro antiquitate viva

Dagmar MUCHNOVÁ - Příručky a učebnice starořecké syntaxe v posledních patnácti letech

Růžena DOSTÁLOVÁ - Homérský hymnus na Stalina

Zprávy - Miscellanea

Prof. PhDr. Jan Burian, CSc., sedemdesiatpäťročný (Erika JURÍKOVÁ - Daniel ŠKOVIERA)

Sedemdesiatročné jubileum prof. PhDr. Petra Kuklicu, CSc. (Daniel ŠKOVIERA)

Zpráva z Mezinárodní konference o klasických studiích (Filip KARFÍK)

Klasická filologie na prahu 3. tisíciletí (Lucie PULTROVÁ)

Symposium Oresteia ve vile Lanna (Štěpánka BROŽOVÁ)

Událost, kterou je třeba zaznamenat (k opavskému festivalu Antika se té dotýká) (Eva STEHLÍKOVÁ)

Zpráva o kongresu Archäologie und Epigraphik (Jana KEPARTOVÁ)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie a dějin starověku obhájené na českých univerzitách v r. 2002/2003 (Jan SOUČEK a kol.)

Recenze - Censurae librorum

Antonín Bartoněk, Handbuch des mykenischen Griechisch. Heidelberg 2003 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Milena Přecechtělová, Latina nejen pro teology. Praha 2002 - Jana Plátová, Latinská syntax. Olomouc 2002 (Markéta KORONTHÁLYOVÁ)

Démosthenés, Řeči na sněmu. Praha 2002 (Jan SOUČEK)

Horatius, De arte poetica - O umění básnickém. Praha 2002 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Lucius Annaeus Seneca, Medea. Hradec Králové 2002 (Daniela URBANOVÁ)

Další dva překlady v edici Poslední Římané (Macrobius, Saturnálie. Praha 2002 - Sulpicius Severus, Život svatého Martina. Praha 2003) (Bohumila MOUCHOVÁ)

Jeroným, Legendy o poustevnících (Vitae eremitarum). Praha 2002 (Drahomíra BREEDVELD-BARÁNKOVÁ)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae V. Praha 2003 (Jan KALIVODA)

Eva Kuťáková - Václav Marek - Jana Zachová, Moudrost věků. Praha 2002 (Jan JANDA)

Markéta Koronthályová, Latinská čítanka pro studenty teologie, Praha 2002 (Jiří ŽŮREK)

Anne-Marie Buttinová, Řecko. 776 až 338 př. n. l. Praha 2002 (Jan SOUČEK)

Jochen Bleicken, Athénská demokracie. Praha 2002 (Karla VYMĚTALOVÁ)

Hans-Joachim Gehrke, Alexander Veliký, Praha 2002 (Jan SOUČEK) 

Friedhelm Prayon, Etruskové. Historie, náboženství, umění. Praha 2002 (Jan BOUZEK) 

Reinhard Wolters, Římané v Germánii. Praha 2002 (Stanislav DOLEŽAL)

Klaus Bringmann - Thomas Schäfer, Augustus und die Begründung des römischen Kaisertums, Berlin 2002 (Jan BURIAN)

Michael Grant, Židé v římském světě, Praha 2003 (Jan BURIAN)

Karen Piepenbrink, Konstantin der Grosse und seine Zeit, Darmstadt 2002 (Jan BURIAN)

Friderike Harl - Barnabás Lörincz, Sprievodca rímským lapidáriom v bašte VI. v Komárne. Muzeum maďarskej kultury a Podunajska v Komárne. Komárno - Wien 2002 (Jana KEPARTOVÁ)

Miloš Klang, Malá encyklopedie latiny v právu. Praha 2002 (Michal SKŘEJPEK)

Stanislav Balík, Rukojeť k dějinám římského práva a jeho institucí. Dobrá voda 2002 (Michal SKŘEJPEK)

Antonín Hrdina, Sylabus římského práva soukromého. Dobrá voda 2002 (Michal SKŘEJPEK)

Michal Skřejpek - Petr Rakovský, Případy římského senátora. Praha 2002 (Václav MAREK)

Kladivo na čarodějnice? Ba ne, to je kladivo na čtenáře! (Kladivo na čarodějnictví. Praha 2000) (Zuzana SILAGIOVÁ)

Graecolatina et Orientalia 27-28, 2002 (Jan BURIAN)

K recenzi Kláry Huškové, Auriga XLV, 2003, 1-2, 103-105 (Martin VEJRAŽKA - Dana SVOBODOVÁ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF

AVRIGA - ZJKF XLVII (2005)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Lucie PULTROVÁ - Tzv. latinská přehláska (Vowel Weakening in Latin)

Iva ONDREJOVÁ - Řecké obytné domy klasického období a počátků helénismu (Griechische Wohnhäuser der klassischen und frühhellenistischen Zeit)

Josef FÖRSTER - »Itinerarium« Václava (Remedia) Prutkého: cestopis na rozhraní epoch (»Itinerarium« von Václav [RemediusJ Prutký - ein Reisebild am Übergang zweier Epochen)

Živá antika - Pro antiquitate viva

Ladislav STANČO - Současná archeologie severní Baktrie (New Archaeological Discoveries in Northern Bactria)

Tomáš MOTLÍČEK - Historik Josef Dobiáš na cestách. Po stopách starých Římanů na Středním východě (Historian Josef Dobiáš on His Tours. In Ancient Romans' Footsteps)

Překlady - Translationes

Václav (Remedius) Prutký (1713-1770), O další cestě, do Káhiry (Josef FÖRSTER)

Zprávy - Miscellanea

Prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc., octogenaria (Dagmar MUCHNOVÁ)

Brno patřilo době římské (Jiří MUSIL)

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (Hana ŠEDIN0VÁ)

Nový zborník - Anodos (Juraj ŽEMBERA)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, antické filozofie, religionistiky a novořečtiny obhájené na českých a slovenských univerzitách v r. 2003/04 (kol. autorů)

Rozloučení - In memoriam

Zomrela dr. Viera Bunčáková (Daniel ŠKOVIERA)

Recenze - Censurae librorum

Gian Biagio Conte, Dějiny římské literatury. Praha 2003 (Štěpánka BROŽOVÁ)

Barbara Hartleb-Kropidło, Rzymska poezja sceniczna: Cecyliusz Stacjusz, Fragmenty zaginionych sztuk. Wrocław 2003 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Michael Grant, Zrození Řecka. Praha 2002 (Ivana KOUCKÁ)

Ulrich Sinn, Olympia. Kult, sport a slavnost v antice. Praha 2003 (Jan SOUČEK)

Jan Bouzek, Etruskové, jiní než všechny ostatní národy. Praha 2003 (Jiří MUSIL)

Werner Eck, Augustus a jeho doba. Praha 2004 (Magdalena MORAVOVÁ)

Peter Schäfer, Dějiny Židů v antice. Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu. Praha 2003 (Jaroslav OLIVERIUS)

Jarmila Bednaříková, Stěhování národů. Praha 2003 (Lubor KYSUČAN)

Andreas Fassbender (ed.). Index numerorum. Ein Findbuch zum CIL. Berlin - New York 2003 (Jana KEPARTOVÁ)

Sv. Augustin, O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli. Přeložili a úvodnú štúdiu napísali M. Andoková a R. Horka. Prešov 2004 (Jan
BURIAN)

Život jurských otců. Přeložili Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud. Praha 2004 (Jana NECHUTOVÁ)

Milena Bartlová (ed.). Pop history. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha 2003 (Ivana KOUCKÁ)

Ivana Koucká (ed.), Laudatio brevis. Sborník věnovaný doc. PhDr. Stanislavu Sedláčkovi. Olomouc 2004 (Robert ŠKOPEK)

František Šimon (ed.), 10 rokov Slovenskej republiky - 10 rokov klasických studií. Košice 2004 (Jan BURIAN)

Marginalia historica VII. Praha 2003 (Karla VYMĚTALOVÁ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF

AVRIGA - ZJKF XLVIII (2006)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Daniela URBANOVÁ - Faliština (Das Faliskische)

Jan BURIAN - Konfrontace minulosti a přítomnosti v pozdněřímském dějepisectví, V: Aurelius Augustinus a římské impérium (Vergangenheit
und Gegenwart in der spätrömischen Geschichtsschreibung, V; Aurelius Augustinus und das römische Imperium)

Magdalena MORAVOVÁ - Bludné cesty historiografie jednoho evropského národa (The Errant Paths of the Historiography of a European Nation)

 

Rozloučení - In memoriam

Za profesorem Radislavem Hoškem (13. 3. 1922 - 27. 4. 2005) (Václav MAREK)

Zprávy - Miscellanea

K životnímu jubileu prof. Evy Stehlíkové (Magdalena JACKOVÁ)

K životnímu jubileu doc. Václava Marka (Magdalena MORAVOVÁ)

100. výročí narození prof. Karla Janáčka (Dagmar MUCHNOVÁ)

Nové zdroje Isidora zo Sevilly? (Tomáš BAJUS)

Academia Vivarium Novum (Bořivoj MAREK)

Mezinárodní konference APLAES v Nice (Dagmar MUCHNOVÁ)

Zpráva o 13. mezinárodní konferenci o latinské lingvistice (Lucie PULTROVÁ)

Zpráva o Letní škole klasických studií XIII: Antika populárně (Lucie SAMKOVÁ)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, latinské medievistiky, novořečtiny, filozofie a religionistiky obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2004/2005 (Jan SOUČEK a kol.)

Antika bit po bitu - Vestigia digitorum

O několika velmi užitečných webových stránkách se vztahem ke starověku a klasické filologii (Stanislav DOLEŽAL)

Klasickofilologická periodika dostupná na internetu (Ivan PRCHLÍK)

lliteratura: nová možnost prezentace antické a středověké literatury na internetu (Petr KITZLER)

 

Recenze - Censurae librorum

Růžena Dostálová - Catherine Franc-Sgourdeou a kol., Základní kurz novořeckého jazyka. Praha 2004 (Kyriaki CHÁBOVÁ)

Helena Panczová, Ars grammatica. Učebnica latinčiny. Bratislava 2004 (Daniel ŠKOVIERA)

Aristotelés, Athénská ústava. Praha 2004 (Ivana KOUCKÁ)

Dión Chrýsostomos, Řeč olympijská. O výtvarném umění, náboženství a filozofii. Praha 2004 (Jaroslav RYTÍŘ)

Vergilius, Zpěvy pastýřské. Praha - Litomyšl 2004 (Martin BAŽIL)

Tertullianus, O hrách - De spectaculis. Praha 2004 (Markéta KORONTHÁLYOVÁ)

Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost. De doctrina Christiana. Praha 2004 (Jan BURIAN)

Sv. Augustin, Boží stát 1, 2. Trnava - Bratislava 2005 (Jan BURIAN)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XII. Praha 2004 (Lenka SVOBODOVÁ) 

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIII-XV. Praha 2001 (Václav MAREK)

Irena Radová, Dobrodružství Argonautů: Řecko versus Řím. Praha 2004 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Další konvertita 4. století (Anne-Marie Turcan-Verkerk, Un poète latin chrétien redécouvert: Latinius Pacatus Drepanius, panégyriste de
Théodose, Bruxelles 2003) (Bohumila MOUCHOVÁ)

Jana Kepartová, Římané a Evropa. Antické dědictví v evropské kultuře. Praha 2005 (Ivana KOUCKÁ)

Roger Collins, Evropa raného středověku 300-1000. Praha 2005 (Stanislav DOLEŽAL)

Eduard Droberjar, Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie. Praha 2005 (Stanislav DOLEŽAL)

Geoffrey S. Kirk - John E. Raven - Malcolm Schofield, Předsókratovští filosofové. Praha 2004 (Helena KURZOVÁ)

Jean-Pierre Vernant, Hestia a Hermés. Praha 2004 (Radek CHLUP)

Úvod do starověkého mithraismu (Robert Turcan, Mithra a mithraismus, Praha 2004) (Vojtěch HLADKÝ)

Doprava a dopravné prostriedky v prameňoch rímského práva. Zbomík príspevkov z V. konferencie právnych romanistov SR a ČR. Trnava
2003 (Daniel ŠKOVIERA)

Zukunft braucht Vergangenheit. Altertumswissenschaften an der Universität Rostock (Traditio et innovatio 9, 2004, Heft 1) (Jan BURIAN)

Příběh znepokojivé naléhavosti (Jarmila Bednaříková, Podzimní čas mocné říše, Brno 2004) (Lubor KYSUČAN)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF