AVRIGA - ZJKF XLIII (2001)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Dagmar MUCHNOVÁ - Podmínkové věty ve starořečtině (Propositions conditionnelles en grec ancien)

Barbora KRYLOVÁ - Latinské partikule a jejich úloha ve výstavbě diskursu. I: Model komunikační struktury diskursu (Lateinische Partikel und ihre Funktion im Aufbau des Diskurses. I. Modell der Kommunikationsstruktur des Diskurses)

Jan BURIAN - Římská biografie: podněty, formy a hranice jejího rozvoje (Römische Biographie: Anregungen, Formen und Grenzen ihrer Entfaltung)

Živá antika - Pro antiquitate viva

Barbora KRYLOVÁ - „Římské dny" v Aalen (Die 5. Römertage in Aalen)

Kurt SMOLAK - Od abracadabra po zytotubuli (Von Abracadabra bis Zytotubuli)

Patrik LÍBAL - Barokní architektonické traktáty a antika (Die Barockarchitekturtheorie und die Antike)

Překlady - Translationes

A. C. Celsus, O životospráve (František ŠIMON)

Rozloučení - In memoriam

Za Michalom Kušíkom (Daniel ŠKOVIERA)

Zprávy - Miscellanea

Philosophia 2000 (Barbara POKORNÁ)

lam redit et Plato... (Filip KARFÍK)

Fórum Digitale Palimpsestforschung a európska sieť Rinascimento virtuale pre digitálny výskum palimpsestov (Jana GRUSKOVÁ-VARGICOVÁ)

Konference o konci světa na Univerzitě Palackého v Olomouci (Jiří ŠUBRT)

Výstava Aquincum - všední a sváteční dny v Budapešti římské doby v Muzeu hlavního města Prahy (Jiří MUSIL)

Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu (Jan KALIVODA)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, byzantologie a novořečtiny obhájené v r. 1999/2000 (Jan SOUČEK a kol.)

Recenze - Censurae librorum

Dagmar Muchnová, Souhrn starořecké gramatiky. Praha 2000; Markéta Koronthályová, Souhrn latinské gramatiky. Praha 2000 (Milena PŘECECHTĚLOVÁ - Lucie KOPECKÁ)

Markéta Klosová, Vestibulum. Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. Praha 1999 (Ivana KOUCKÁ)

Růžena Dostálová - Catherine Franc-Sgourdeou a kol., Základní kurz novořeckého jazyka. Brno 2000; Malgorzata Borowska, Barbajorgos. Warszawa 2000 (Dita VOŘECHOVSKÁ)

Ivana Koucká, Dějepis 6. Pravěk, starověk. Olomouc 1997 (František PARKÁN)

Salvatore Nappo, Pompeje. Průvodce starověkým městem. Čestlice 1999 (Robert ŠKOPEK)

Dva zcela odlišní průvodci městem Římem: Carolus Egger, Roma aeterna. Isola dei Liri 2000; Sofie Pescarini, Řím. Dobřejovice 2000 (Bohumila MOUCHOVÁ)

Sofoklés, Oidipus král. Překlad P. Borkovec, pracovní překlad a vysvětlivky M. Havrda. Brno 1999 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Richard G. Mulgan, Aristotelova politická teorie. Praha 1998 (Jan SOUČEK)

Paul Veyne, Věřili Řekové svým mýtům? Praha 1999 (Martin NAVRÁTIL)

Bibliotheca Antiqua Christiana. Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov. Úvod, překlad a vysvětlivky M. Gajdoš. Prešov 1999; Sv. Bažil Veĺký, Povzbudenie mladým. Listy I. Překlad a vysvětlivky D. Škoviera. Prešov 1999 (Jan BURIAN)

Jiří Novotný, Basil Veliký a jeho doba. Velehrad 1999 (Daniel ŠKOVIERA)

Sv. Augustin, Vyznania. Bratislava 1997 (Jan BURIAN)

Itinerarium Egeriae. Překlad a komentář Marcela Hejtmanová, Českě Budějovice 1999 (Olga SPĚVÁKOVÁ)

Isidor ze Sevilly, Etymologie, I-III. Překlad a poznámky D. Korte. Praha 2000 (Bohumila MOUCHOVÁ)

Josef Češka, Zánik antického světa. Praha 2000 (Jan BURIAN)

Milada Říhová, Dvorní lékař posledních Lucemburků. Praha 1999 (Pavel SPUNAR)

Úskalí překladatelova a filologova: Jan Amos Komenský, Jedno nezbytné - Unum necessarium. Praha 2000 (Martin STEINER)

Jozef Ijsewijn - Dirk Sacré, Companion to Neo-latin Studies. Part 11. Leuven 1998 (Daniel ŠKOVIERA)

Sborníky vysokých škol v roce 2000 (Radislav HOŠEK)

Marginalia nikoliv okrajová aneb Antika na pražské pedagogickě fakultě: Marginalia historica, I-III, 1996-1999 (Lubor KYSUČAN)

Univ. profesor Dr. Antonín Kolář.Bibliografie. Sestavil 1. Lisový. České Budějovice 1999 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Gerhard Dobesch. Bibliographia. Sest. I. Lidový - K. Tomaschitz. České Budějovice - Wien 1999 (Jan SOUČEK)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF