AVRIGA - ZJKF XXVIII-XXXIX (1996-1997)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Dagmar MUCHNOVÁ - Poznámky k obsahovým propozicím ve starořečtině I. (A propos de la complémentation en grec ancien)

Ľudmila BUZÁSSYOVÁ - Niekoľko poznámok k Plautovým identifikáciám (Some Remarks on Plautus' Identifications)

Jan BURIAN - Konfrontace minulosti a přítomnosti v pozdně římském dějepisectví. I. Dobové souvislosti (Vergangenheit und Gegenwart in der spätrömischen Geschichtsschreibung. I. Zeitgenössische Zusammenhänge)

Jiří MUSIL - Římská stanice na Mušově a její okolí ve světle nových výzkumů (Die römische Station Mušov im Lichte neuer Untersuchungen)

Živá antika - Pro antiquitate viva

Bohumila MOUCHOVÁ - Výslovnost latiny (De pronuntiatu linguae Latinae restituto)

Alena FROLÍKOVÁ - Cesta Františka Velišského do Řecka aneb O významu autopsie (Die Reise von František Velišský nach Griechenland oder Über die Bedeutung der Autopsie)

Igor LISOVYJ - Neznámý dopis akad. Sergeje Alexandroviče Žebeleva univ. prof. Františku Novotnému (Une lettre inconnue de S. A. Žebelev a František Novotný)

Kazimír REVJAKO -Igor LISOVYJ - Z jubileí ruské a ukrajinské vědy o antice: V. V. Latyšev (1885-1921) a M. P. Drahomanov (1841-1895) (Deux anniversaires de la science russe et ukrainienne de 1' antiquité)

Jana KEPARTOVÁ - Aequalitas numerosa

Nekrology - In memoriam

Za profesorem Karlem Janáčkem (Pavel OLIVA)

Zemřel Karel Čupr (Josef ČEŠKA)

Bořivoj Borecký (1922-1995) (Jan BURIAN)

Za Jiřím Spěváčkem (Zuzana SILAGIOVÁ)

Recenze - Censurae librorum

Graecolatina et orientalia XXIII-XXIV (1991-1992) (Bohumila MOUCHOVÁ)

Karl Büchner, Römische Literaturgeschichte. Stuttgart 1994 (Eva KUŤÁKOVÁ) 

Antyčna literatura. Chrestomatija. Usp. V. P. Masľuk. Kyjiv 1994 (Igor LISOVYJ) 

Stanislav Segert, Starověké dějiny Židů. Praha 1995 (Jaroslav OLIVERIUS)

Pierre Lévêque, Zrození Řecka. Bratislava 1995 (Jan SOUČEK) 

Pavel Oliva, Zrození evropské civilizace. Praha 1995 (Jiří MUSIL)

Peter Kuklica, Slovník latinských skratiek. Bratislava 1995 (Jan BURIAN) 

Karel Kurz, Úvod do antické numismatiky. 2. Římské mince. Praha 1995 (Jana KEPARTOVÁ)

Jana Kepartová, Císařové antického Říma. Praha 1995 (Jan BURIAN)

Jan Burian, Římské impérium. Praha 1994 (Karel KURZ)

Nicole Lanérès, Les formes de la phrase nominale en grec ancien. Paris - Lille 1994 (Dagmar MUCHNOVÁ) 

M. Balme - G. Lawall, Athenaze. An lntroduction to Ancient Greek. New York - Oxford 1990 (Dagmar MUCHNOVÁ) 

C. W. E. Pecket- A. R. Munday, Thrasymachos. Učebnice starořečtiny. Praha 1995 (Barbora KRYLOVA) 

Krystyna Kreyser, Discipulus veterinarius. Warszawa 1994 (Bohumila MOUCHOVÁ) 

Tuomo Pekkanen, Reijo Pitkiiranta, Nuntii Latini I-III. Helsinki - Tampere 1992-1995 (Bohumila MOUCHOVÁ)

Z dávné minulosti lidstva. Poznámky k novým učebnicím dějin starověku pro naše školy (Igor LISOVYJ)

Václav Marek a kol., Historie. Pravěk a starověk 2. Praha 1995 - Jan Souček, Dějiny pravěku a starověku. Praha 1995 (Jana KEPARTOVÁ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF 1995

Spolkové zprávy JKF 1996

Spolkové zprávy SJKF 1995

Spolkové zprávy SJKF 1996