AVRIGA - ZJKF LII (2010)

 

OBSAH SVAZKU - CONSPECTVS VOLVMINIS - CONTENTS

RARA DATUR LONGO PRUDENTIA TEMPORIS USU.

Disticha Catonis 4,27,2

ČLÁNKY - COMMENTATIONES - ARTICLES

Kyriaki CHÁBOVÁ - Morfologické varianty v pozdněbyzantské řečtině a vliv metriky na jejich výběr v případě patnáctislabičného verše (Morphological Variants in Late Byzantine Greek and the Influence of Metrics on How They Are Chosen in the Case of Fifteen-syllable Verse)

Martin BAŽIL - Pozdněantické cento jako intertextuální literární forma, I: Teorie a možnosti její aplikace (Late Ancient Cento as an Intertextual Literary Form, I: Theory and Its Applicability)

Jan SOUČEK - Evropa a Asie v politickém kontextu 5. století př. Kr. (Europa und Asien im politischen Kontext des 5. Jahrhunderts v. Chr.)

Lubor KYSUČAN - V zajetí topiky a symbolů? (Under the Sway of Topic and Symbols?)

Jana KEPARTOVÁ - Habent sua fata tituli. III 

Bohumila MOUCHOVÁ - „Životopisy slavných římských osobností - původní i rozšířená verze jako doplněk při studiu latiny (De viris illustribus - originale und erweiterte Version im Lateinunterricht)

PŘEKLADY - TRANSLATIONES - TRANSLATIONS

Jan SOUČEK Pýtheás z Massalie a jeho spis O Ókeanu (Europa und Asien im politischen Kontext des 5. Jahrhunderts v. Chr.

ROZLOUČENÍ - IN MEMORIAM - OBITUARY

Irena BACIGÁLOVÁ - Do posledného dychu...

ZPRÁVY - MISCELLANEA - REPORTS

Robert SKOPEK - Tři krátká ohlédnutí

Filip KARFÍK - FIEC 2009

Martina VANÍKOVÁ - 8th Europaeum Classics Colloquium

Hana BOUZKOVÁ - Alena SARKISSIAN - Letní škola klasických studií v roce 2009

Jan SOUČEK a kol. - Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, antické filosofie, latinské medievistiky, neolatinistiky a novořečtiny obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2008/2009

RECENZE - CENSVRAE LIBRORVM - REVIEWS

Antonín Bartoněk, Řecko-latinská syntax v evropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita 2008, 219 s. (Jan JANOUŠEK)

Daniela Urbanová - Václav Blažek, Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno: Host 2008, 296 s. (Lucie PULTROVÁ)

Michal Chabada - Marcela Andoková (eds.), Antológia. Patristika a scholastika. Trnava: Dobrá kniha - Bratislava: Teologická fakultaTrnavskej univerzity 2009,469 s. (Daniel ŠKOVIERA)

Běda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů. Přel. Jaromír Kincl a Magdalena Moravová. Praha: Argo 2008, 394 s. (Jan KALIVODA)

Dětmar z Merseburku, Kronika. Přel. Bořek Neškudla a Jakub Žytek, Praha: Argo 2008, 344 s. (Jan KALIVODA)

Dvě opuscula o středověkém Walesu. Gerald z Walesu, Putování Walesem/Popis Walesu. Přeložil Petr Šourek. Praha: Argo 2008, 208 s. (Jan KOPECKÝ)

Vzácná edice nejen pro filology. Fabian Summer, O lázních císaře Karla IV. Přeložili Jana Boříková a Otakar Bořík. Sokolov; Fornica 2008,107 s. (Lubor KYSUČAN)

Užitečná příručka pro zájemce o klasický starověk. Igor Lisový, Významné osobnosti antického starověku. Ilustroval Zdeněk Pala. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2007, 408 s. (Lubor KYSUČAN)

Stanislav Doležal, Interakce Gótů a římského impéria ve 3.-5. století n. l. Praha: Karolinum 2008, 337 s. (Martin VÁŇA)

Nový pohled na staré dějiny. Jarmila Bednaříková, Frankové a Evropa. Praha: Vyšehrad 2009, 335 s. (Lubor KYSUČAN)

Strhující příběh česko-byzantských vztahů. Petr Balcárek, České země a Byzanc. Problematika byzantského uměleckohistorického vlivu. Olomouc: Institut sv. Jana Teologa pro studia východního křesťanství 2009, 268 s. (Lubor KYSUČAN)

František Šimon, Historia medicinae antiquae. Príspevky k dejinám antickej medicíny. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2009, 132 s. (Aleš BERAN)

Elena Marečková-Štolcová - Hana Reichová - Marta Severová - Dana Svobodová - František Šimon, Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Brno: Masarykova univerzita 2009, 909 s. (Marie OKÁČOVÁ)

Géraldine Puccini-Delbey, Sexuální život v Římě. Přeložila Klára Uhlířová, Praha: Levné knihy 2009, 408 s. (Jiří ŠUBRT)

Markéta Kulhánková - Kateřina Loudová (eds.), EPEA PTEROENTA. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host 2009, 344 s. (Pavlína ŠÍPOVÁ)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF a SJKF