AVRIGA - ZJKF XLI (1999)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Pavel OLIVA - Východní Řekové v archaickém období

Jan BURIAN - Imperium sine fine a dějepisectví na počátku principátu

Igor LISOVÝ - Ženská božstva skytského pantheonu

 

Bohumila MOUCHOVÁZkušenosti z práce s Musaiem a TLG

Jan KALIVODA - Internet a klasická filologie

 

Živá antika - Pro antiquitate viva

P. JUŘINAAntické dědictví nad našimi hlavami

 

Rozloučení - In memoriam

Josef Bartoš (1923-1998) (Jan BOUZEK)

 

Výročí 

Sedmdesát pět let prof. Pavla Olivy (Jan SOUČEK)

Profesor Július Špaňár osmdesiatročný (Daniel ŠKOVIERA)

 

Zprávy - Miscellanea

125 let Ústavu pro klasickou archeologii (Jan MUSIL)

Zpráva o konferenci FIEC (Magdalena MORAVOVÁ)

Fourth Meeting ISCT - Štvrtý kongres Medzinárodnej spoločnosti pre klasickú tradíciu (Daniel ŠKOVIERA)

Latinsky o latině a o antické kultuře (Bohumila MOUCHOVÁ)

Paměť slov ve ville Lanna (Hana MIŠKOVSKÁ)

Letní škola klasických studií 1998 (Helena ZUDOVÁ)

Certamen latinum (Lubor KYSUČAN)

Echo latina v novém (Lubor KYSUČAN)

Výstava Antické umění v Národním muzeu (Jan MUSIL)

Diplomové práce z klasické filologie a archeologie obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 1997/1998 (Jan SOUČEK)

Recenze - Censurae librorum

Borowska, M.: Mormolyké, Ksiązka do nauki języka starogreckiego (Dagmar MUCHNOVÁ)

Kuťáková, E.: Latina I; Slabochová, D.: Latina II (Petr POTŮČEK)

Mouchová, B. - Kuťáková, E. - Slabochová, D.: Linguae latinae studeamus (Lenka DVOŘÁKOVÁ - Zuzana VANĚČKOVÁ)

Koronthályová, M. Latinská syntax. Cvičné věty pro bohoslovce. ead., Latinitas ecclesiastica. Čítanka latinských církevních textů (Dana TESAŘOVÁ)

Dějiny starověkého Řecka a Říma v učebnicích dějepisu pro základní a střední školy (Lenka DVOŘÁKOVÁ)

Kysučan, L.: Latinská a řecká terminologie pro speciální pedagogy (A. NECHVÍLOVÁ)

Kepartová, J.: Terminologické minimum pro přijímací zkoušky (A. NECHVÍLOVÁ)

Einleitung in die griechische Philologie, ed. Heinz-Günther Nesselrath (Dagmar MUCHNOVÁ)

Einleitung in die lateinische Philologie, ed. Fritz Graf (Bohumila MOUCHOVÁ)

Nové lexikony od Metzlera (Igor LISOVÝ)

Vergiliovy Eklogy, překlad a komentář Helena Kurzová (Eva KUŤÁKOVÁ)

O umění básnickém a dramatickém (Eva KUŤÁKOVÁ)

Kohout, J.: Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi (Petr POTŮČEK)

Sborník Mezinárodní vědecké konference na paměť 50. výročí úmrtí Otmara Vaňorného (Dana SLABOCHOVÁ)

Zlattner, M.: Hannibals Geheimdient im Zweiten Punischen Krieg (Jan BURIAN)

Heftner, H.: Der Aufstieg Roms. Vom Pyrrhoskrieg bis zum Fall von Karthago (280-146 v. Chr.) (Igor LISOVÝ)

Grant, M.: Pád říše římské (Jan BURIAN)

Kysučan, L.: Na zlomu času. Devět zastavení na konci starověku (Jan BURIAN)

Lisový, I.: V zemi divokých Taurů (Radislav HOŠEK)

Záhadní taurští bohové (ke knize E. B. Petrovové, Ozjabšie v Tauridě bogi) (Igor LISOVÝ)

Dodds, E. R.: Pohané a křesťané ve věku úzkosti (Jan BURIAN)

Svatý Augustin, jeho čeští znalci a znalci znalců (ke knize Karel Svoboda, Estetika sv. Augustina a její zdroje, Aurelius Augustinus, O pořádku - O učiteli) (R. MAŠEK)

Hieron - nová religionistická ročenka (Jan BURIAN)

Puhvel, J.: Srovnávací mytologie (J. MATULA)

Murray, A. S.: Kdo je kdo v mytologii (J. MATULA)

Josephus Flavius: O starobylosti Židů (J. OLIVERIUS)

Bouzek, J. - Musil, J. - Ondřejová, I.: Úvod do klasické archeologie (P. LÍBAL)

Stehlíková, E.: A co když je to divadlo (H. VLHOVÁ)

Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry, I. (9.-18. storočie) (Daniel ŠKOVIERA)

Pavel Oliva, univ. profesor, PhDr., DrSc. - bibliografie, ed. Igor Lisový (Jan SOUČEK)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF