AVRIGA - ZJKF LVI/1 (2014)

 

Obsah svazku - Conspectus vouminis - Contents

Články - Commentationes - Articles

Pavel NÝVLT- Tkúkýdidés mezi fakty a pravdou (Thycydides between Facts and Reality)

Ivan PRCHLÍK - Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu: IV, Protipohanská legislativa v praxi (The Last Pagans in Christianized Roman Empire: IV, Implemetation of Anti-Pagan Legislation)

Hana ŠEDINOVÁLstivá, prostopášná a bojechtivá koroptev podle Aristotela a raněkřesťanského Physiologu (Cunning, lustful and truculent partridge according to Aristotle and early christian Physiologus)                            

Živá antika - De antiquitate viva - Living Antiquity

Alena PROKOPOVÁ - Casula ex crustulis exstructa. DVD, produkce: LVPA, ČR 2012

Zprávy - Miscellanea - Reports

Konstantinos TSIVOS - Doc. Dimitrios Papas - zakladatel lektorátu Novořecké filologie na UK. 65 let vuky novořečtiny na UK a 50 let od úmrtí zakladatele lektorátu novořecké filologie

Lucie PULTROVÁ - Slovo překladatelky k české verzi Gramatiky latiny Dirka Panhuise

Jiří A. ČEPELÁK - Docete eos Latine! aneb tři latinské dny v Nizozemí (14. 3. - 16. 3. 2013)

Barbara POKORNÁAntické tradice v renesanční kultuře

Miroslav WAIDINGER - Latina na základce?! (Zpráva o kroužku latiny na ZŠ Bítovská v Praze 4)

Recenze - Censurae librorum - Reviews

Antonín Bartoněk, Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. Brno: Masarykova univerzita 2011 (Dagmar MUCHNOVÁ) 

Martin Borýsek et al., Rosaciola/Liber discipuli, Rosaciola/Liber magistri. Praha: Scriptorium 2012 (Ondřej PROKOP)

Erika Brodňanská, Gregor z Nazianzu: Listy vo veršoch. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012 (Magdalena BLÁHOVÁ)

Kosmas Pražský a jeho kmen Čechů (Kosmas, Kronika Čechů. Praha: Argo 2011; Kosmova Kronika Česká. Praha: Československý spisovatel 2012) (Jan KALIVODA)

Michail Leonovič Gasparov, Nástin dějin evropského verše. Praha: Dauphin 2012 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Paul Cartledge, Sparta. Heroická historie. Praha: Academia 2012 (Jan SOUČEK)

Mary T. Boatwright - Daniel J. Cargola - Richard J. A. Albert, Dějiny římské říše (od nejranějších časů po Konstantina Velikého). Praha: Grada Publishing 2012 (Václav MAREK)

Anthony A. Barrett (vyd.), Životy císařů. Praha: Academia 2012 (Jana KEPARTOVÁ)

Konstantinos Tsivos, Řecká emigrace v Československu (1948-1968) - od jednoho rozštěpení ke druhému. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd 2011 (Kateřina KRÁLOVÁ)