AVRIGA - ZJKF VII (1965)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents 

Články / Commentationes

A. ČERNÍK: Na trůn řeckých bohů

J. FREL: Etruské malované vázy v ČSSR — Vases etrusques peints dans les collections tchécoslovaques

J. FREL: Ruka lysippovského Hérakla v Praze — Une main ďHéraclès lysippique a Prague

J. FREL: Sbírka antické keramiky na zámku v Mnichově Hradišti — Vases antiques au château de Mnichovo Hradiště

A. FROLÍKOVÁ: Poznámka k historii delfského mýtu o Apollónově boji s drakem — Bemerkung zur Geschichte des delphischen Mythos über Apollons Kampf mit dem Drachen

R. GRÜNDEL: Corpus inscriptionum Latinarum a „myslící stroje“ — Quomodo machinae electronicae ad indices CIL conficiendos usui esse possint

J. HEJNIC: Ke knihovně Sixta z Ottersdorfu — De Sixti ab Ottersdorf libro nuper reperto

J. HEJNIC: Nová humanistica — De renatae poesis Latinae exemplaribus nuper repertis 179

J. HEJNICJ. MARTÍNEK: O rozsahu a časovém rozloženi naší humanistické literatury — De numero librorum Latinorum in Bohemia et Moravia diversis humanioris saeculi temporibus editorum

MARIO DEL CHIARO: Čtyři etruské (faliské) nádoby v Praze — Four Faliscan vases in Prague

Karyotakis Kostas, Athény (přeložil — vertit L. Hoch)

S. MACHOVEC: K otázce překladů řeckých naukových textů — Zur Frage der Übersetzung der griechischen philosophischen Texte

S. MACHOVEC: Otázka techniky odkazu na díla klasiků marxismu-leninismu — Die Frage der Verweisungstechnik für die Schriften der Klassiker des Marxismus-Leninismus

J. MARTÍNEK: Bohemika v Exnerově díle Anchora utriusque vitae — De Bohemorum et Moravorum carminibus in Exneri symbolum scriptis

J. MARTÍNEK: Drobné literární útvary za humanismu — De carminum minorum generibus humaniore aevo cultis

J. MARTÍNEK: K Reifenbergerově ódě na Komenského — De Reifenbergii carmine in honorem Comenii scripto

J. MARTÍNEK: Srovnání Přemysla Oráče se Seianem u Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic? — Num Bohuslaus Hassensteínius Lobkowiczius Premislaum Aratorem Seiano comparaverit

D. MARTÍNKOVÁ: K aktuálnosti a melanchthonovské orientaci Proxenova básnického díla — Quo modo in Proxeni carminibus rerum eo tempore gestarum et doctrinae Melanchthonis ratio habeatur

B. MOUCHOVÁ — J. BURIAN: Nově objevené etruské nápisy z Pyrgů — Die neugefundenen etruskischen Inschriften von Pyrgi

J. NOVÁKOVÁ: Citátová nedorozumění — De auctoritatibus non bene allegatis

J. NOVÁKOVÁ: Dvě quasihumanistické pocty Fr. Novotnému — Duo carmina Francisco Novotný

Palamas Kostis: Hoře (přeložil — vertit L. Hoch)

V. PAZDERNÍK: Základní právní kategorie v eposech homérských — The basic notions of the law philosophy in the Homeric eposes

E. STEHLÍKOVÁ: I bohové trpí - Nové české hry s antickou tematikou

J. SVOBODA — E. SVOBODOVÁ: Antika a Praha II — Prag und die Antike II

L. VIDMAN: Inscriptionis Samothraciae fragmentum Pragae asservatum

Z. K. VYSOKÝ: Eurípidova Hypsipylé — De Euripidis Hypsipyla

 

Zprávy / Relationes

Na obranu profesora Jana Kvíčaly (J. Bělský)

K některým problémům současné byzantologie (A. Dostál — R. Dostálová — M. Loos — V. Hrochová)

Gabriel Hejzlar sedmdesátníkem (J. Frel)

Hakenův malíř (J. Frel)

Za Františkem Novotným (R. Hošek)

Za profesorem Antonínem Křížem (D. Machovec)

Čtvrtý mezinárodní kongres klasických studií (P. Oliva)

Přednášky JKF v roce 1964

Návštěva francouzského kodikologa v Praze (ps)

J. Kvíčala dal zastavit Vilímkovy Humoristické listy (B. Sládeček)

Federation internationale des associations ďétudes classiques (L. Vidman)

Mezinárodní seminář pro latinskou epigrafii (L. Vidman)

Ze světa (vi. -bs-)

 

Referáty / Censurae librorum

Jan Hus, Sermo de pace — Řeč o míru, vyd. a přel. F. M. Dobiáš — A. Molnár (J. Nechutová)

Kamínková E., Husova Betlémská kázání (J. Nechutová)

Kollárik O., Vavřinec Benedikt Nedožerský (J. Hejnic)

Krejčí K., Heroikomika v básnictví Slovanů (E. Stehlíková)

Kunstmann H., Die Nürnberger Universität Altdorf und Böhmen (J. Martínek)

Niane D. T., Sunďata (R. Dostálová)

Ovidius, Umění milovati, přel. I. Bureš — R. Mertlík (J. Bělský)

 

Spolkové zprávy / E vita societatis