AVRIGA - ZJKF XXI (1979)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

In memoriam Jindřicha Čadíka / In memoriam Henrici Čadík

Čadík syntetik /Jan Bouzek/

Čadíkova muzejní práce /Marie Dufková/

J. Čadík, O klenotnictví jižního Ruska ve starověku /Iva Ondřejová/

J. Čadík, Úvod do dějin vásové keramiky řecké /Jan Bažant/

Souhrnná bibliografie prací J. Čadíka /Marie Dufková/

Články - Commentationes 

Alena FROLÍKOVÁ - Speusippův list Filipovi II. (úvod, překlad, komentář) / Speusippi epistula ad Philippum II (praefatio, versio, notae)

Ladislav VIDMAN - K psaní řeckých a latinských jmen v češtině / Quo modo nomina Graeca et Latina in lingua Bohemica scribenda sint

Z.K.Vysoký zemřel / Z.K. Vysoký mortuus est

Jan BURIAN - Populárně vědecké práce z oboru antiky / Opera pervulganda ad antiquitatem spectantia

Radislav HOŠEK - Překlady antických autorů do češtiny / De veterum auctorum versionibus Bohemicis

Josef HEJNIC - Báseň Šimona Fagella Villatika Ad Musas a její předlohy / Quo modo Simon Fagellus Villaticus Ausonium et Balbum imitatus carmen Ad Musas composuerit

Anděla FIALOVÁ - Josef HEJNIC - Dva příspěvky k českokrumlovskému listáři / Duo addenda ad Regesta diplomatica Crumloviensia

Jana NECHUTOVÁ - Jan ze Středy a Konrád Waldhauser / Iohannis Noviforensis et Conradi Waldhauser duae epistulae ignotae (praefatio, versio, notae)

Zprávy - Relationes

Daniel ŠKOVIERA - Pohl'ad na prvé desaťročie činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV

Ladislav VIDMAN - VII. kongres FIEC

Referáty - Censurae librorum

Jan Bouzek - Radislav Hošek: Antické Černomoří. Praha, Svoboda 1978 (Josef Šmatlák)

A.J.Gurevič: Kategorie středověké kultury. Přel.J.Kolár. Praha, Mladá fronta 1978 (Jiří Matl)

L. I. Kiseleva, Latinskije rukopisi Biblioteki Akademiji nauk SSSR. Opisanije rukopisej latinskogo alfavita X-XV vv. Leningrad, Nauka 1978. (Ivan Hlaváček)

Spolkové zprávy - De vita societatis JKF

Spolkové zprávy JKF 1978