AVRIGA - ZJKF XXIV (1982)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes 

Úvodem / Praemissio

Alena FROLÍKOVÁ - Česká cestopisná literatura o Řecku v 80. letech 19. století / Quo modo auctores Bohemici octogesimis annis saeculi undevicesimi Graeciam descripserint

Alena FROLÍKOVÁ - Eva STEHLÍKOVÁ - Cesty Julia Zeyera za antikou / Peregrinationes scriptoris Julii Zeyer ad antiquitatem cognoscendam

Jan JANOUŠEK - Dvě česká podání Apuleiových Metamorfóz / Duae versiones Apuleii Metamorphoseon Bohemicae - comparatio critica

Helena KURZOVÁ - Poznámka na okraj článku R. Dostálové "K současným problémům spisovné novořečtiny" (ZJKF 23, 1981, 37-51) / Ad marginem articuli R. Dostálová "Ad quaestiones linguae Neograecae politae huius temporis animadversiones aliquot" (ZJKF 23, 1981, 37-51) adnotatio

Miloslav OKÁL - Prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny / Quo modo opera poetarum Graecorum et Latinorum in linguam Slovacam versa sint: část I., část II.

Vergilius, Dido (Vergiliovy Aeneidy zpěv IV.). Přel. Julie NOVÁKOVÁ. / Vergilius, Dido (Vergilii Aeneidos liber quartus). In linguam Bohemicam vertit Julie Nováková.

Zprávy - Relationes

Klára BUZÁSSYOVÁ - Seminár o transkripcii a skloňovaní antických mien / De sessione rationem transcriptionis declinationisque nominum Graecorum Latinorumque in lingua Slovaca et Bohemica pertractante relatio

Eva STEHLÍKOVÁ - Antická norma Růženy Vackové / Quo modo et quid Růžena Vacková de antiquitate scripserit

Etela ŠIMOVIČOVÁ - Výsledky a problémy popularizačnej a prekladatelskej činnosti na úseku antiky v rokoch 1976-1980 na Slovensku / Eventus et quaestiones studiorum in vertendo antiquitatemque populariter describendo versantium in Slovacia - annorum 1976-1980 conspectus

Nekrology - In memoriam

Etela ŠIMOVIČOVÁ - In memoriam Ignáca Šafára / In memoriam Ignác Šafár

Josef ŠMATLÁK - Za Pavlem Kucharským / In memoriam Pavel Kucharský

Ladislav VIDMAN - Za Jaromírem Bělským / In memoriam Jaromír Bělský

Jana ZACHOVÁ - In memoriam Evy Kamínkové / In memoriam Eva Kamínková

Referáty - Censurae librorum

Boëthius - Poslední Říman. Přel. V. Bahník, předml. A. Vidmanová - Praha, Vyšehrad 1981 (Pavel Spunar)

N.A. Fedorov - V.I. Mirošenkova, Antičnaja literatura: Rim. Chrestomatija. Moskva 1981 (Jan Burian)

Stanislav Králik a kol., Otázky současné komeniologie. Praha, Academia 1981 (Jiří Beneš)

Waldtraut Lewin, Gaius Julius Caesar. Aufstieg und Fall eines romischen Politikers. Berlin 1980 (Jan Burian)

Petr Pokorný, Tomášovo evangelium. Překlad s výkladem. Praha, Kalich 1981 (Jan Janoušek)

Portréty světovládců I-II. Přel. Jan Burian a Bohumila Mouchová. Praha, Svoboda 1982 (Ladislav Vidman)

Jan Šabršula a J., Úvod do srovnávacího studia románských jazyků. Praha, SPN 1980 (Helena Kurzová)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF 1981

Spolkové zprávy SJKF 1981