AVRIGA - ZJKF XXVII (1985)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Pavel SPUNAR - Památce profesora Jaroslava Ludvíkovského

Články - Commentationes

Alena DOHNALOVÁ - Odraz dělení středověké společnosti na tři stavu v materiálu SSL / Quae imago societatis humanae in tres partes divisae in Lexico mediae Latinititatis Bohemorum exprimatur

Quae
imago
aocietatia
hu-
mna.•
in
t.rea
part••
dhiaae
in.
Luico
media•
LatJ.nJI-
tatia
Bohemorum
expri1Btu.r
Quae
imago
aocietatia
hu-
mna.•
in
t.rea
part••
dhiaae
in.
Luico
media•
LatJ.nJI-
tatia
Bohemorum
expri1Btu.r
Quae
imago
aocietatia
hu-
mna.•
in
t.rea
part••
dhiaae
in.
Luico
media•
LatJ.nJI-
tatia
Bohemorum
expri1Btu.r
Quae
imago
aocietatia
hu-
mna.•
in
t.rea
part••
dhiaae
in.
Luico
media•
LatJ.nJI-
tatia
Bohemorum
expri1Btu.r

Zoe HAUPTOVÁ - Několik řeckých a latinských jmen rostlin v staroslověnských překladech / De aliquot Graecis et Latinis nomininus herbarum Paleoslavice redditis

Dana MARTÍNKOVÁ - Příspěvek k charakteristice slovní zásoby středověké latiny v českých zemích / Vocum copia mediae Latinitatis in Bohemia et Moravia florentis qualis fuerit

Jiří MATL - O stavu práce na národních slovnících středověké latiny / Quo usque lexica mediae latinitatis apud singulas nationes processerunt

Emanuel MICHÁLEK - Vztah mezi českým a latinským lexikem v Klaretových slovnících / Quae ratio inter Bohemicas et Latinas vocesin Clareti lexicis intercedat

Igor NĚMEC - Problémy interpretace středověkých slov / Quo modo voces medio aevo provenientes sint explicandae

Jaroslava PEČÍRKOVÁ - Nekontextové doklady v historickém slovníku / De contextu carentibus testimoniis lexici historici

Zuzana POSPÍŠILOVÁ - Číslo a číslice ve středověkých algorismech / Quo modo numeri in algorismis medii aevii nominentur

Etela ŠIMOVIČOVÁ - Lexikografický pohled na Kamaldulský slovník / Quo modo lexicon Camaldolense a lexicographis aestimetur

Danile ŠKOVIERA - Cellariov slovník Liber memorialis v úprave Mateja Bela / Cellarii lexicon, cui est titulus Liber memorialis, a Matthia Belo accommodatum

Jana ZACHOVÁ - K slovní zásobě Husových latinských spisů / De verborum copia operum a M. Iohanne Hus latine scriptorum

Překlady - Translationes

Pamätná kniha overenej a pestovanej latinčiny Krištofa Cellaria (Matej Bel)

Zprávy - Relationes

Jan BURIAN - Problémy křesťanství

Daniel ŠKOVIERA - Komenského učebnica latinčiny na koncertom pódiu

Referáty - Censurae librorum

Sapfó, Piesne. Zrekonštruoval, preložil, vysvetlivky a doslov napísal Vojtěch Mihálik. Bratislava 1980, 1984 /Július Špaňár/

Výber Cicerona v slovenčine /Július Špaňár/

Jan Dubravius, Theriobulia - Rada zvířat. K vydání připravili Miroslav Horna a Eduard Petrů. Praha: Academia 1983 /Jiří Matl/

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF et SJKF 1984