AVRIGA - ZJKF XXVIII-XXIX (1986-87)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

L. VIDMAN - Carolo Janáček octogenario

Články - Commentationes

Pavel OLIVA - Karel Janáček v čele Jednoty klasických filologů

Antonín BARTONĚK - Repetitorium doložení egejských lineárních písem A a B / Repetitorium der ägäischen Linear A und Linear B, Belege

Bořivoj BORECKÝ - K uvedení Euripidovy Médeie činohrou Slovenského Národního divadla v Národním divadle v Praze / Zur Inszenierung der Medeia des Euripides vom Ensemble des Slowakischen Nationaltheaters in dem Nationaltheater in Prag

Jan BOUZEK - O jiných negativních zkušenostech / Other negative experiences

Josef ČEŠKA - Dies, quem Christiani Epiphania dictitant

Radislav HOŠEK - Římská vojenská terminologie v českých překladech / Die römische Militärterminologie in den tschechischen Übersetzungen des Neuen Testaments

Helena KURZOVÁ - Ke vztahu latinského a řeckého slovesného systému / Zum Vergleich des lateinischen und griechischen Verbalsystems

Dušan MACHOVEC - Poznámka k chybnému Düringovu výpočtu délky Aristotelova života / Eine Bemerkung zur unrichtig ausgerechneten Lebensdauer des Aristoteles bei Ingemar Düring

Bohumila MOUCHOVÁ - Poznámky ke Suetoniově slovní zásobě / Einige Bemerkungen zum Wortschats Suetons

Milan MRÁZ - Výrazy pro vyplývání v jazyce Aristotelovy logiky / Die Aasdrücke für das Folgern in der Sprache der Logik des Aristoteles

Julie NOVÁKOVÁ - Komenský paremiograf / J. Ao Comenius paroemiographus

Miloslav OKÁL - Karel Janáček a Sextus Empiricus / Quomodo Carolus Janáček Sextum Empiricum tractaverit

Július ŠPAŇÁR - Prvé náznaky Platonovho učenia o ideách / De primis Platonis doctrinae de ideis adumbrationibus 

Pavel TROST - Rétorický styl v Senecově Apolocyntosis / Der rhetorische Stil in Senecas Apolocyntosis

Ladislav VIDMAN - Označení měst u Plinia Mladšího / Quibus vocabulis Plinius Minor urbes appellaverit

Alena FROLÍKOVÁ - Česká cestopisná literatura o Řecku v letech 1890 - 1914 / Quomodo scriptores Bohemici annorum 1890 - 1914 Graeciam descripserint

Nekrology - In memoriam

Za Doc. Dr. Miloslavem Švábem, CSc. /1913 - 1986/ (Zdeněk Tyl)

Joseph Vogt /1895 - 1986/ (Jan Burian)

Zprávy o mezinárodních akcích - Congressus internationales

XVII. mezinárodní konference Eirene (Zuzana Vaněčková)

Referáty - Censurae librorum

Ladislav Vidman, Od Olympu k Panteonu, Antické náboženství a morálka. Praha 1986 /Jan Janoušek/

Hans Geiss, Starověký Knóssos. Praha 1985 /Jan Bažant/

Július Špaňár, Herakleitos z Efezu. Bratislava 1985 / Pavol Valachovič/

Miriam T. Griffin, Nero. The end of a dynasty. London 1984 /Jan Burian/ 

Je. V. Fedorova, Vvěděnije v latinskuju epigrafiku. Moskva 1982 /Jana Kepartová/ 

Život a dílo Erasma Rotterdamského /Pavel Spunar/

Slovník latinských spisovatelů. Zpracoval kolektiv autorů za vedení Evy Kuťákové a Anežky Vidmanové. Praha 1984 /Jana Zachová/

Antonín Škarka, Půl tisíciletí českého písemnictví. Výbor uspořádal Jan Lehár. Praha 1986 /Pavel Spunar/

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF 1985

Spolkové zprávy SJKF 1985