AVRIGA - ZJKF XXXIII (1991)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Daniel ŠKOVIERA - Úvod (Praemissio)

Články - Commentationes

Alexandra OSTERTÁGOVÁ - Antické motívy v slovenskej ľudovej rozprávke (De veterum argumentis in mythopoeia populi Slovaci)

Helena MÁJEKOVÁ - Ján Filický a jeho miesto v humanistickej literatúre (Ján Filický und seine Stelle in der humanistisehen Literatur)

Alexandra MALLÁ - Dve hry z Prešovského kolégia (De duobus ludis in theatrum scenicum Collegii Eperiensis introductis)

Anna LEFÍKOVÁ - Šimon Fába - básnik druhej polovice 18. storočia (De Simone Faba, poeta Latino saeculi XVIII exeuntis)

Překlad - Versio

Astraiin nárek k Novému roku 1611 od Adama PROSERCHOMA (Miloslav OKÁL)

Nekrology - In memoriam

IOANNES ŠPRINCL Non. Nov. a. 1989 diem supremum obiisse nuntiatur (Josef ČEŠKA)

LADISLAV VIDMAN 1924-1989 (Jan BURIAN)

Živá antika - Pro antiquitate viva

O seminári latinčinárov z lekárskych fakúlt v Košiciach (Elena MAREČKOVÁ)

Antická knižnica v rozhlase (Daniel ŠKOVIERA)

Římský pracovní tábor vydal svědectví (Jan BURIAN) 

Referáty - Censurae librorum

Cornelii Taciti libri qui supersunt II 1: Historiarum libri. Edidit K. WELLESLEY. Leipzig 1989 (Jan BURIAN)

Aischylos, Oresteia. Preložil V. MIHÁLIK. Bratislava 1988 (Jana BARTOSIEWICZOVÁ)

Epikuros, O šťastném životě. Zostavil a preložil Miloslav OKÁL. Bratislava 1989 (Peter KUKLICA)

Appiános, Krize římské republiky (Římské dějiny II). Přeložili Jan BURIAN a Bohumila MOUCHOVÁ. Praha 1989 (Jan SOUČEK) 

Ammianus Marcellinus, Rímske dejiny. Prelžil Daniel ŠKOVIERA. Bratislava 1988 (Pavol VALACHOVIČ)

Geister, Gräber und Gespenster. Antike Spukgeschichten ausgewählt, übertragen und erläutert von B. KYTZLER. Leipzig 1989 (Jan BURIAN)

Georgius Purkircher, Opera quae supersunt omnia. Edidit  M. OKÁL. Budapest 1988 (Daniel ŠKOVIERA)

Ratio educationis 1777 et 1806. Preložil Ján MIKLEŠ a Mária NOVACKÁ. Bratislava 1988 (Alexandra MALLÁ)

Sestra Múza. Světská poezie latinského středověku. Uspořádala Anežka VIDMANOVÁ. Praha 1990 (Pavel SPUNAR)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF 

Spolkové zprávy SJKF