AVRIGA - ZJKF XLVIII (2006)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Daniela URBANOVÁ - Faliština (Das Faliskische)

Jan BURIAN - Konfrontace minulosti a přítomnosti v pozdněřímském dějepisectví, V: Aurelius Augustinus a římské impérium (Vergangenheit
und Gegenwart in der spätrömischen Geschichtsschreibung, V; Aurelius Augustinus und das römische Imperium)

Magdalena MORAVOVÁ - Bludné cesty historiografie jednoho evropského národa (The Errant Paths of the Historiography of a European Nation)

 

Rozloučení - In memoriam

Za profesorem Radislavem Hoškem (13. 3. 1922 - 27. 4. 2005) (Václav MAREK)

Zprávy - Miscellanea

K životnímu jubileu prof. Evy Stehlíkové (Magdalena JACKOVÁ)

K životnímu jubileu doc. Václava Marka (Magdalena MORAVOVÁ)

100. výročí narození prof. Karla Janáčka (Dagmar MUCHNOVÁ)

Nové zdroje Isidora zo Sevilly? (Tomáš BAJUS)

Academia Vivarium Novum (Bořivoj MAREK)

Mezinárodní konference APLAES v Nice (Dagmar MUCHNOVÁ)

Zpráva o 13. mezinárodní konferenci o latinské lingvistice (Lucie PULTROVÁ)

Zpráva o Letní škole klasických studií XIII: Antika populárně (Lucie SAMKOVÁ)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, latinské medievistiky, novořečtiny, filozofie a religionistiky obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2004/2005 (Jan SOUČEK a kol.)

Antika bit po bitu - Vestigia digitorum

O několika velmi užitečných webových stránkách se vztahem ke starověku a klasické filologii (Stanislav DOLEŽAL)

Klasickofilologická periodika dostupná na internetu (Ivan PRCHLÍK)

lliteratura: nová možnost prezentace antické a středověké literatury na internetu (Petr KITZLER)

 

Recenze - Censurae librorum

Růžena Dostálová - Catherine Franc-Sgourdeou a kol., Základní kurz novořeckého jazyka. Praha 2004 (Kyriaki CHÁBOVÁ)

Helena Panczová, Ars grammatica. Učebnica latinčiny. Bratislava 2004 (Daniel ŠKOVIERA)

Aristotelés, Athénská ústava. Praha 2004 (Ivana KOUCKÁ)

Dión Chrýsostomos, Řeč olympijská. O výtvarném umění, náboženství a filozofii. Praha 2004 (Jaroslav RYTÍŘ)

Vergilius, Zpěvy pastýřské. Praha - Litomyšl 2004 (Martin BAŽIL)

Tertullianus, O hrách - De spectaculis. Praha 2004 (Markéta KORONTHÁLYOVÁ)

Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost. De doctrina Christiana. Praha 2004 (Jan BURIAN)

Sv. Augustin, Boží stát 1, 2. Trnava - Bratislava 2005 (Jan BURIAN)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XII. Praha 2004 (Lenka SVOBODOVÁ) 

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIII-XV. Praha 2001 (Václav MAREK)

Irena Radová, Dobrodružství Argonautů: Řecko versus Řím. Praha 2004 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Další konvertita 4. století (Anne-Marie Turcan-Verkerk, Un poète latin chrétien redécouvert: Latinius Pacatus Drepanius, panégyriste de
Théodose, Bruxelles 2003) (Bohumila MOUCHOVÁ)

Jana Kepartová, Římané a Evropa. Antické dědictví v evropské kultuře. Praha 2005 (Ivana KOUCKÁ)

Roger Collins, Evropa raného středověku 300-1000. Praha 2005 (Stanislav DOLEŽAL)

Eduard Droberjar, Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie. Praha 2005 (Stanislav DOLEŽAL)

Geoffrey S. Kirk - John E. Raven - Malcolm Schofield, Předsókratovští filosofové. Praha 2004 (Helena KURZOVÁ)

Jean-Pierre Vernant, Hestia a Hermés. Praha 2004 (Radek CHLUP)

Úvod do starověkého mithraismu (Robert Turcan, Mithra a mithraismus, Praha 2004) (Vojtěch HLADKÝ)

Doprava a dopravné prostriedky v prameňoch rímského práva. Zbomík príspevkov z V. konferencie právnych romanistov SR a ČR. Trnava
2003 (Daniel ŠKOVIERA)

Zukunft braucht Vergangenheit. Altertumswissenschaften an der Universität Rostock (Traditio et innovatio 9, 2004, Heft 1) (Jan BURIAN)

Příběh znepokojivé naléhavosti (Jarmila Bednaříková, Podzimní čas mocné říše, Brno 2004) (Lubor KYSUČAN)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF