AVRIGA - ZJKF XLV (2003)

Obsah svazku - Conspectus voluminis - Contents

Články - Commentationes

Erika BRODŇANSKÁ - Členenie daktylského hexametra v poezii Gregora z Nazianzu (Gliederung des daktylischen Hexameters in der Poesie Gregors von Nazianz)

Drahomíra TESAŘOVÁ - Sloveso habere a jeho perifrastické užití ve vulgární a pozdní latině. Příspěvek k analytičnosti pozdní latiny (Das Verb habere und seine periphrastische Verwendung im Vulgärlatein und Spätlatein. Ein Beitrag zur analytischen Ausdrucksweise im Spätlatein)

Vladimir SLUNEČKO - Etruskě číslovky - status quaestionis (Die etruskischen Zahlwörter - status quaestionis)

Josef ČEŠKA - Konfrontace minulosti a přítomnosti v pozdněřímském dějepisectví: IV. Ammianus Marcellinus (De praeteritis et praesentibus apud rerum scriptores Romanos aevo antiquo exeunte comparatis: IV. Ammianus Marcellinus)

Překlady - Translationes

Dana SVOBODOVÁ - Český "hexametr" aneb Pokus o nemožné

Zprávy - Miscellanea

K životnímu jubileu profesorky Bohumily Mouchové (Dagmar MUCHNOVÁ)

Profesor Pavel Oliva octogenarius (Ivana KOUCKÁ)

Profesor Július Špaňár 85-ročný (Daniel ŠKOVIERA)

Konfrontace minulosti a pntomnosti - Union Latine, Unione Latina (Bohumila MOUCHOVÁ)

Trilogie Oresteia v Národním divadle v Praze (Kateřina KVIZOVÁ)

Řecká klasika - idea nebo skutečnost (Iva ONDŘEJOVÁ)

Současné archeologické bádání v Pompejích (Pavel TITZ)

Stručná historie zkoumání gótských dějin (Stanislav DOLEŽAL)

Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie a starověkých dějin obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2001/2002 (Jan SOUČEK a kol.)

Rozloučení - In memoriam

Za docentem Stanislavem Sedláčkem (Karla VYMĚTALOVÁ)

Recenze - Censurae librorum

Josef Bartoň, Uvedení do novozákonní řečtiny. Praha 2001 - Veronika Černušková, Novozákonní řečtina. Olomouc 2002 (Milena PŘECECHTĚLOVÁ)

Peter Caban, Lingua Latina in millenio tertio. Latinský jazyk v treťom tisícročí. Bratislava 2002 (Erika JUŘÍKOVÁ)

Alexandra Dekanová, Latinský jazyk - Emanuel Jirkal, Slovník. Latinský jazyk (Příloha). Nitra 2002 (Nicol SIPEKIOVÁ)

Soňa Strakošová, Jazyk latinský. Ostrava 2001 (Štěpánka BROŽOVÁ)

Martin Vejražka - Dana Svobodová, Terminologiae medicae lANUA. Praha 2002 (Klára HUŠKOVÁ)

Jana Pečírková a kol. Dějepis 6. Pravěk a starověk. Praha 2001 (Ivana KOUCKÁ)

Elena Urbancová, Ctnost’v tóge. Pojem ‘virtus’ vo filozofii M. Tullia Cicerona. Prešov 2002 (Katarina ŠOTKOVSKÁ)

Helena Panczová, Vplyv Biblie na křesťanská latinčinu. Grécizmy a hebrejizmy pri používaní předložky 'in'. Trnava 2002 (Daniel ŠKOVIERA)

Filón Alexandrijský, O stvoření světa - O gigantech - O neměnnosti boží. Přeložil, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Miroslav Šedina. Praha 2001 (Jan JANDA)

Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům. Úvod, překlad a poznámky Matyáš Havrda. Praha 2001 (Tereza VOHRYZKOVÁ)

Sv. Bazil Veliký, Listy 11 (r. 375-378). Hexaémeron. Přeložil, úvodnú štúdiu napísal a vysvětlivky spracoval Daniel Škoviera. Prešov 2002 (Jan BURIAN)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVIII — Etymologie XVIII. Překlad a poznámky Daniel Korte. Předmluva Eva Stehlíková a Jan Souček. Praha 2002 (Václav MAREK)

Stephanie Quinn (ed.). Why Virgil? A Collection of Interpretations. Wauconda (Illinois) 2000 (Eva KUŤÁKOVÁ)

Pavel Oliva, Svět helěnismu. Praha 2001 (Jan SOUČEK)

Igor Lisový, Ora deserta et inhospita. Lidé a náboženství severozápadního Černomoří v době před římskou okupací (6.-1. století př. Kr.). České Budějovice 2001 (Jan BURIAN)

Manfred Fuhrmann, Seneca a císař Nero. Biografie. Praha 2002 (Jana KEPARTOVÁ)

Vladimír Liška, Po stopách římských tyranů. Olomouc 2001 (Jan BURIAN)

Michael Grant, Římští císařové. Praha 2002 (Magdalena MORAVOVÁ-BARBU)

Karl Leo Noetliches, Die Juden im christlichen Imperium Romanum (4.-6. Jahrhundert). Berlin 2001 (Jan BURIAN)

Christian Rätsch, Léčivé rostliny antiky. Praha 2001 (Zuzana SILAGIOVÁ)

Křišťan z Prachatic, Stavba a užití astrolábu. K vydání společně připravili, přeložili, poznámkami, dodatky a obrázky opatřili a úvodní studii sepsali Alena Hadravová a Petr Hadrava. Praha 2001 (Petr JUŘINA)

J. Manuel Schulte, Speculum regis. Studien zur Eürstenspiegel-Literatur der griechisch-römischen Antike. Münster - Hamburg - London 2001 (Jan BURIAN)

Zuzana Kákošová, Kapitoly zo slovenskej literatury: 9.-18. storočie. Typológia a poetika stredovekej, renesančnej a barokovej literatury. Bratislava 2001 (Daniel ŠKOVIERA)

Igor Lisový, Ščedraja palitra gelikonskich muz. Očerki ob issledovanii drevněgrečeskoj istorii i kultury v Čechoslováku (1945-1990 gg.). Afiny 2000 (Václav MAREK)

Spolkové zprávy - De vita societatum JKF et SJKF

Spolkové zprávy JKF

Spolkové zprávy SJKF