AVRIGA - ZJKF LIII (2011)

 

OBSAH SVAZKU - CONSPECTVS VOLVMINIS - CONTENTS

ČLÁNKY - COMMENTATIONES - ARTICLES

Martin BAŽILPozdněantické cento jako intertextuální literární forma, II: Roviny intertextuálního čtení (Late Ancient Cento as an Intertextual Literary Form, II: Levels of Intertextual Reading)

Laura PACHEROVÁ - Prudentius krestanským Pindarom alebo Príbeh jedného literárnovedného klišé? (Prudentius as a Christian Pindar or a Story Case of One Literary Cliche?)

Jan SOUČEK - Řekové a barbaři v Ísokratově díle (Griechen und Barbaren im Werk des Isokrates)

Tomáš KNITTL - Římské neštěstí u Karrh (53 př. n. l.) (Roman Disaster at Carrhe (53 BC))

Ivan PRCHLÍK - Poslední pohané v christianizovaném římském imperiu, I: Základní fakta o násilí vůči nim (The Last Pagans in Christianized Roman Empire, I: Basic Facts about Violence against Them)

ROZLOUČENÍ - IN MEMORIAM - OBITUARY

Božena KOPIČKOVÁ - In memoriam Anežky Vidmanové

Pavel OLIVA - Edita Svobodová 22. 10. 1917 - 8. 11. 2010

ZPRÁVY - MISCELLANEA - REPORTS

Daniel ŠKOVIERA - Obzretie za štyrmi desaťročiami Slovenskej jednoty klasickych filológov

Ĺudmila BUZÁSSYOVÁ - Správa z konferencie GLIEP 3

Matěj NOVOTNÝ - Europaeum 9th Classics Colloquium: Death & the Afterlife, 19.-21. listopad 2010, Jagellonská univerzita v Krakově (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie)

Ondřej PROKOP - MONUMENTA VIAEQVE. In honorem et memoriam Iohannis Ørberg, Řím, 9.-16. července 2010

Silvie ŠIMORDOVÁ - Zpráva o Letní škole klasických studií v Opavě

Martina VANÍKOVÁ - Divadelní spolek LVPA

Jan SOUČEK a kol. - Diplomové práce z klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, latinské medievistiky, neolatinistiky, novořečtiny a filosofie obhájené na českých a slovenských univerzitách v roce 2009/2010

RECENZE - CENSVRAE LIBRORVM - REVIEWS

Antonín Bartoněk, Dialekty klasické řečtiny. Brno 2009 (Dagmar MUCHNOVÁ)

Kateřina Loudová - Marie Žáková (eds.), Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Brno 2008 (Ján BAKYTA)

PolybiosDějiny, I (kniha 1-2). Praha 2008; Dějiny, II (kniha 3-5). Praha 2009 (Jan BURIAN)

Gaius Iulius Caesar, Zápisky o válce galské. Praha 2009 (Jan BURIAN)

Plutarchos: Životopisy slavných Grékov a Rímanov I, II. Bratislava 2008 (Jan BURIAN)

Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Praha 2009 (Růžena DOSTÁLOVÁ)

Hle, již v mém srdci vstává den. Antologie německé dvorské lyriky 12.-14. století. Praha 2009 (Jana NECHUTOVÁ)

Die tutsch kronik von Behem lant. Die gereimte deutsche Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik. Brno 2009 (Jana NECHUTOVÁ)

Latinský humanizmus. Bratislava 2008 (Erika BRODŇANSKÁ)

Jiří Pavlík, Zvuková estetika v literární teorii a kritice Dionýsia z Halikarnássu. Praha 2010 (Ján BAKYTA)

Robin Osborne (vyd.), Dějiny klasického Řecka. Praha 2010 (Jan SOUČEK)

Karl Christ, Krize a zánik Římské republiky. Praha 2010 (Václav MAREK)

Marek Babic, Od antiky k stredoveku. Dejiny neskorého rímského cisárstva medzi rokmi 284-476. Brno 2009 (Jan BURIAN)

Mischa Meier, Justinián. Život a vláda východořímského císaře. Červený Kostelec (Ján BAKYTA)

Kurt Rudolph, Gnóze. Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky. Praha 2010 (Pavel RYNEŠ)

Vít Hušek - Petr Kitzler - Jana Plátová (vyd.), Antické křesťanství. Liturgie, rétorika, antropologie. Brno 2009 (Jan BURIAN)

Antonín Ignác Hrdina - Petr Dostalík, Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce. Plzeň 2010 (Michal SKŘEJPEK)

SPOLKOVÉ ZPRÁVY- DE VITA SOCIETATVM JKF ET SJKF