Theatrum Neolatinum: Barokní jezuitské hry


Srdečně zveme všechny členy i veřejnost na přednášku

Theatrum Neolatinum: Barokní jezuitské školské hry,

kterou prosloví Mgr. Kateřina Valentová, PhD. (Historický ústav AV ČR), PhDr. Alena Bočková, PhD. (Jazykové centrum FF UK) a Mgr. Magdaléna Jacková, PhD. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)..

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26. května v 18 h na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK (Celetná 20, místnost 147).

Anotace přednášky: Přednáška seznámí posluchače s novou ediční řadou Theatrum Neolatinum. Latinské divadlo v českých zemích, jejíž první dva svazky, Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách a Nejmírnější Pallas. Hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií, nedávno vyšly v nakladatelství Academia. Řada si klade za cíl zpřístupnit vybrané dramatické texty z období raného novověku, které vznikly v českých zemích - zejména takové, které jsou spjaté s prostředím tehdejších škol, pro nějž byla základem vzdělanosti latina a antický svět vůbec.
Oba první svazky přinášejí vybrané, tiskem dosud nevydané texty her určených žákům jezuitských gymnázií. Jedná se o výběr z unikátního materiálu: tento typ divadelních her, psaných z povinnosti a obvykle bez větších literárních ambicí, totiž nevycházel tiskem, proto se v podstatě nedochoval. Výjimku v tomto směru představují právě české země: díky šťastné náhodě máme k dispozici asi 300 rukopisů kompletních textů her, které nám umožňují poznat tuto nejběžnější a nejpočetnější, přitom dnes prakticky neznámou část jezuitské dramatické produkce. Odlišná kritéria výběru, která byla při sestavování právě vydaných svazků použita, nám navíc umožní nahlédnout na tyto hry z různých úhlů pohledu.

  

>>> archiv pozvánek

 

Předání Čestného uznání JTP prof. Pavlu Olivovi

olivaJednota tlumočníků a překladatelů a Jednota klasických filologů srdečně zvou všechny své členy i veřejnost na slavnostní předání

Čestného uznání Jednoty tlumočníků a překladatelů prof. Pavlu Olivovi, DrSc.,

které se koná ve čtvrtek 26. listopadu v 18 h na Ústavu řeckých a latinských studií (FF UK, Celetná 20, místnost 147).

 

Po slavnostním předání bude následovat přednáška

"Audi, kto ulterius dicit ..."
Makaronský překlad Husovy České nedělní postily v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně,

kterou prosloví

Mgr. Jan Odstrčilík, PhD. (Institut für Mittelalterforschung der ÖAW)

Anotace přednášky: Nejspíše někdy v druhé čtvrtině 15. století vznikl úplný latinský překlad Husovy České nedělní postily, který se zachoval v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně. Na první pohled se může zdát, že se jedná o doslovný, až otrocký překlad plný prohřešků proti latinské gramatice s množstvím nepřeložených českých slov. Bližší pohled však odhalí pečlivý, a zároveň překvapivý překladatelský program prostupující jak jazykovou, tak obsahovou stránkou díla, který důležitě doplňuje naše poznání recepce Husovy Postily. Přednáška představí výsledky bádání nad tímto textem a jeho připravovnou edici.