Dějiny lékařství

 

 

KZ mikrocefalus 1Ústav řeckých a latinských studií srdečně zvou všechny členy i veřejnost na přednášku

Dějiny lékařství a zdravotní stav populace v Řecku před rokem 500 př. Kr.,

kterou přednese

PhDr. Tomáš Alušík, PhD. (1. LF UK)

 

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2019 v 18h na ÚŘLS FF UK v místnosti 147 (Celetná 20, Praha 1).  

Anotace přednášky: 

Obrázek 13Přednáška shrne zdravotní stav a dějiny lékařství v Řecku od přelomu svrchního paleolitu a mezolitu – okolo roku 10000 př. Kr. po archaické období, ukončené rokem 500 př. Kr. Z hlediska metodologie bude užit interdisciplinární přístup a kombinace výpovědi 4 kategorií pramenů (antropologické; literární; ikonografické; archeologické (v užším smyslu)). Základním pramenem je každopádně soubor dochovaných lidských ostatků ze 172 lokalit na území celého dnešního Řecka, zahrnující ostatky alespoň 8871 jedinců.

Ve sledovaném antropologickém souboru se vyskytuje 5 základních kategorií skeletálních a 8 základních kategorií dentálních patologií. Je ale třeba zdůraznit, že ostatky řady jedinců vykazovaly několik různých druhů skeletálních, resp. skeletálních i dentálních patologií zároveň. Na některých ostatcích jsou také patrné stopy léčebných (především chirurgických) zákroků – např. trepanace, případně zářezy od skalpelů).

Antropologický materiál nás také informuje o základních demografických parametrech tehdejší populace, které se ve zkoumaném období postupně měnily (zároveň tedy reflektují změny životních podmínek). Průměrná výška ze 157 cm u mužů a jen 138 cm u žen v mezolitu stoupla až na 170.49 cm u mužů a 156.5 cm u žen v archaické době. Nárůst hodnot průměrné výšky koresponduje i se vzrůstem průměrné míry dožití – od 30.6 roku v neolitu po 36.3 roku v archaické době. 

Ve studovaných pramenech jsou doloženy 4 hlavní tradice řecké medicíny před rokem 500 př. Kr.: tradice invazivní; tradice neinvazivních procedur; profylaktická tradice a gynekologicko-porodnická tradice. Z literárních zmínek je také známo 4-6 jmen lékařů, kteří jsou vůbec nejstaršími historicky prokázanými lékaři v Evropě.

Celkově z pramenů vyplývá, že řecká medicína se vyvinula na poměrně vysokou úroveň se slušnou znalostí lidské anatomie (doloženou ikonografickými prameny) a kombinující empirické i čistě religiózní komponenty již v prehistorickém období. Zároveň výpověď pramenů nasvědčuje tomu, že základní znalosti, principy a koncepty řecké prehistorické a archaické medicíny byly pouze převzaty Hippokratem a jeho školou v 5.-4. století př. Kr. a v jejím rámci dále systematizovány a vyvíjeny. Spousta invazivních/chirurgických zákroků, lékařských procedur i léčiv popisovaných hippokratiky je ve skutečnosti mnohem staršího, pravděpodobně již prehistorického původu. Hlavním a nejcennějším přínos hippokratovské školy je proto důkladná systematizace, vývoj a následné rozšíření lékařských znalostí a dovedností. V dějinách západní medicíny by však neměl být zapomínán ani příspěvek mnoha „bezejmenných“ prehistorických a archaických léčitelů, filozofů a lékařů.

>>> archiv pozvánek

Druhý svazek edice Bilingua

 

B2 page 001

B1 page 001

S velkou radostí oznamujeme,

že vyšel druhý svazek edice Bilingva, tentokrát z latinské řady:

 Marcus Tullius Cicero

Caesarianae - Řeči proslovené před Caesarem

Překlad, komentář a úvodní studii připravil Michal Ctibor.

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Cena: 160 Kč (pro členy JKF 120 Kč).

 

Zrod edice Bilingua

edice Bilingua 1 page 001

edice Bilingua 2 page 001S velkou radostí a hrdostí Vám oznamujeme, že naše již delší dobu připravovaná nová edice Bilingua, která bude přinášet bilingvně vysázené překlady řeckých a latinských děl s podrobnými komentáři a úvodními studiemi, právě spatřila světlo světa.

První svazek edice přináší Alkmánovo "Partheneion z Louvru”, jehož překlad, komentář a úvodní studii připravil Robert Roreitner. 

Knihu si můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Cena: 160 Kč (pro členy JKF 120 Kč).

 

Předání Čestného uznání JTP prof. Pavlu Olivovi

olivaJednota tlumočníků a překladatelů a Jednota klasických filologů srdečně zvou všechny své členy i veřejnost na slavnostní předání

Čestného uznání Jednoty tlumočníků a překladatelů prof. Pavlu Olivovi, DrSc.,

které se koná ve čtvrtek 26. listopadu v 18 h na Ústavu řeckých a latinských studií (FF UK, Celetná 20, místnost 147).

 

Po slavnostním předání bude následovat přednáška

"Audi, kto ulterius dicit ..."
Makaronský překlad Husovy České nedělní postily v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně,

kterou prosloví

Mgr. Jan Odstrčilík, PhD. (Institut für Mittelalterforschung der ÖAW)

Anotace přednášky: Nejspíše někdy v druhé čtvrtině 15. století vznikl úplný latinský překlad Husovy České nedělní postily, který se zachoval v rkp. Mk 91 Moravské zemské knihovny v Brně. Na první pohled se může zdát, že se jedná o doslovný, až otrocký překlad plný prohřešků proti latinské gramatice s množstvím nepřeložených českých slov. Bližší pohled však odhalí pečlivý, a zároveň překvapivý překladatelský program prostupující jak jazykovou, tak obsahovou stránkou díla, který důležitě doplňuje naše poznání recepce Husovy Postily. Přednáška představí výsledky bádání nad tímto textem a jeho připravovnou edici.